ZPRÁVA Č. 3

3. SITUAČNÍ ZPRÁVA  OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava v týdnu 21. ( 20.5.2013 – 26.5.2013 )

Ke stažení – 

ZPR3_13.pdf

CHOROBY

Plíseň révy

Teplotní suma pro zralost oospor (SET8,0 = 170 DS) byla ve vinařské oblasti Morava splněna v první dekádě  května.

Od počátku zralosti oospor může docházet při splnění podmínek pro primární infekci (vydatný déšť, min. 10 mm srážek za 24 hod., průměrná denní teplota neklesne

pod 10 (13) °C a minimální teplota pod 8 °C) k prvním primárním infekcím.

Ke splnění podmínek primární infekce opět došlo tam, kde byly v závěru minulého období (sobota a neděle), vydatné dešťové srážky (nad 10 mm). Další, lokální srážky jsou předpovídány na celé období. V průběhu tohoto období bude dle předpovědi chladnější počasí, zejména ve druhé polovině období budou velmi nízké noční teploty.

Tam, kde byly v závěru předminulého a minulého období splněny podmínky pro primární infekce, je třeba na rizikových lokalitách pokračovat ve sledování prvních výskytů choroby, při zohlednění inkubační doby (inkubační doba při teplotě 14 °C: 10 dnů, při teplotě 18 °C: 6 dnů). K významnějšímu šíření choroby dochází za obvyklého průběhu počasí po 2–3x opakovaném splnění podmínek primární infekce. Tato podmínka již byla na některých lokalitách splněna.

Zahájení ošetřování by mělo být usměrněno podle některé z metod krátkodobé prognózy (Galati Vitis, SHMÚ Bratislava) s přihlédnutím k  průběhu splnění podmínek pro primární infekce, případně při zjištění prvních primárních výskytů choroby.

Pokud je využívána pro usměrnění ochrany metoda krátkodobé prognózy a signalizace ošetření SHMÚ Bratislava (dle Šteberly) je třeba sledovat od 1. května srážky a kumulativní úhrn srážek vynést k 15. květnu jako první údaj do prognostického grafu. Toto datum je termínem zahájení platnosti prognostického grafu. Další hodnoty se vynášejí do grafu pravidelně po týdnu a celková hodnota představuje sumu týdenních úhrnů dešťových srážek.

V tomto období se dle metody SHMÚ Bratislava ošetřuje tam, kde se křivka sumy týdenních úhrnů srážek pohybuje v oblasti kalamitního výskytu (nad křivkou A), což jsou některé oblasti s vydatnými dešťovými srážkami od počátku května (především část okresů Hodonín, Uherské Hradiště i Břeclav), nebo při zjištění prvního výskytu choroby.

Kritická hodnota sumy týdenních úhrnů srážek ke dni 22.5. pro dosažení oblasti sporadicko-kalamitního výskytu (nad křivkou B) je 42 mm a pro dosažení oblasti kalamitního výskytu (nad křivkou A) je 73 mm.

Další upřesnění k využití této metody:

Na lokalitách, kde se křivka sumy týdenních úhrnů srážek pohybuje v oblasti kalamitního výskytu a v závěru minulého období byly vydatné dešťové srážky (nejméně 10 mm/den), které zajistily splnění podmínek pro primární infekci a doposud nebylo ošetřeno, doporučujeme co nejdříve ošetřit porosty déle kurativně působícím fungicidem (především Cassiope 79 WG, Melody Combi  3–4 dny, Acrobat WG, Fantic F, typ Ridomil 3 dny).   

Na lokalitách, kde byly od počátku května méně vydatné dešťové srážky a křivka sumy týdenních úhrnů srážek se pohybuje v oblasti sporadicko-kalamitního nebo nekalamitního výskytu, je třeba sledovat podmínky pro primární infekce a první výskyty choroby. Pokud bude i na těchto lokalitách zahájeno ošetřování, je vhodné upřednostnit kontaktně a preventivně působící fungicid (Antre 70 WG, typ Dithane, Folpan 80 WG, Polyram WG, Manfil 75 WG, Novozir MN 80 New), případně kombinovaný přípravek s obsahem úč.l. fosetyl-Al (Alliette Bordeaux, Cassiope 79 WG, Profiler, Verita).

Z kontaktně a preventivně působících fungicidů je vhodný především přípravek  Folpan 80 WG, který zpevňují pletiva a zvyšují odolnost proti padlí, omezuje výskyt šedé hniloby květenství a neomezuje populace dravého roztoče T. pyri. 

Při rozhodování o potřebě ošetření je třeba vždy přihlédnout k aktuální předpovědi počasí.

Padlí révy

V letošním roce není předpoklad početných primárních výskytů.

Primární výskyty představují napadené letorosty, které vyrostly z oček, v nichž patogen přezimoval, primární výskyty jsou zdrojem sekundárního šíření. Předpokladem početných primárních výskytů je časný a silnější výskyt choroby v předchozím roce a dobré přezimování patogenu (propagule patogenu v očkách ničí teploty pod -15 °C).

V loňském roce byly pozdní a všeobecně slabé výskyty padlí révy, takže nemohlo dojít k početným infekcím spodních oček na letorostech, která zůstávají po řezu na tažních. Na základě této skutečnosti doporučujeme vynechat ošetření ve fázi 5-6 vyvinutých listů a zahájit ošetřování proti padlí až v období krátce před květem révy.

V průběhu celého období bude dle předpovědi chladnější počasí, méně příznivé pro vývoj a šíření patogenu.

V tomto období není potřebné ošetřovat proti padlí révy.

ŽIVOČIŠNÍ ŠKŮDCI

Hálčivec révový

Nadále sledujte výskyty.

Pokud je zjištěno významné poškození (chlorotická skvrnitost a deformace listů, nestejnoměrný růst letorostů), je třeba napadené porosty co nejdříve ošetřit specifickým akaricidem. V současné době je v IP povolen pro použití proti hálčivci révovému pouze přípravek Sanmite 20 WP. Při silném výskytu by mělo být ošetření cca po 14 dnech opakováno. Ošetření musí být provedeno za vyšších teplot (nad 16 °C).

Přípravek Magus  (ukončena registrace, použití do 31.5.2013 !) nelze v systémech integrovaného pěstování révy použít!

Vlnovník révový

Na více lokalitách byly zjištěny silnější ohniskové výskyt škůdce.

Doporučujeme sledovat výskyt a označit místa silného napadení. Tyto porosty nebo ohniska výskytu by měla být v příštím roce na jaře ošetřena polysulfidem vápníku a následně specifickým akaricidem (Sanmite 50 WP). 

Účinnost ošetření v tomto období již není dostatečná.

Obaleč jednopásný a obaleč mramorovaný

Průběh letové aktivity je v letošním roce obecně slabší.

Pravděpodobný vrchol letové aktivity motýlů nastal na sledovaných lokalitách koncem první dekády května.

Vzhledem k předpověděnému počasí nelze v tomto období očekávat další výraznější letovou aktivitu motýlů 1. generace.

Proti první generaci se ošetřují jen významně ohrožené porosty (pravidelný silný výskyt), zpravidla stačí jedno ošetření.

Sledujte a vyhodnocujte let motýlů a podle jeho průběhu a zvoleného přípravku stanovte termín případného ošetření.  

Termín ošetření by měl být diferencován podle použitého přípravku. V současné době již není vhodný termín pro použití regulátorů růstu a vývoje členovců (Dimilin 48 SC, Insegar 25 WP), které by měly být použity na počátku významného letu, ani pro použití biologických přípravků (typ Biobit), které je optimální použít krátce (3-5 dní) po vrcholu letu a za vyšších teplot. V současné době lze ještě použít ostatní ekologicky přijatelné přípravky (Coragen 20 SC, Integro, Steward 30 WG, SpinTor), které lze použít  8-10(14) dní po vrcholu letu. 

Ostatní informace

Informace o povolení vyššího počtu ošetření

Mze ČR prodloužilo pro letošní rok platnost úpravy, která umožňuje až 8 ošetření, při sankci za každé další ošetření nad NV č. 79/2007 Sb., v platném znění, nad původně stanovený limit (6 ošetření).

Při 7 ošetřeních bude krácena dotace o 25 % a při 8 ošetřeních o 50 %.

Nad rámec stanoveného limitu je možné použít povolené pomocné prostředky, povolené pro ekologickou produkci. Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách:Ekovín – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.https://ekovin.czStátní rostlinolékařská správahttp://eagri.cz/public/app/srsmapa  (mapové výstupy)http://eagri.cz/public/app/srs_pub/omor/app?service=page/SET(prognózy – Sumy efektivních teplot (SET)http://eagri.cz/public/app/srs_pub/omor/app?service=external/Popisy&sp=SCH&sp=SChorobyhttp://eagri.cz/public/app/srs_pub/omor/app;jsessionid=49AB65243E9603B287E65A07C0C94F53?service=external/Popisy&sp=SS&sp=SSkudci(popisy ŠO – škůdci; choroby)http://eagri.cz/public/web/srs/portal/skodlive-organismy/informace-o-vyskytu-so-a-poruch/monitorovaci-zpravy-od-2011/Galatihttp://www.galati.sk/galatiAMET – sdružení Litschmann & Suchý

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam