Projekty

Projekt – Kurz ekologického vinohradnictví a vinařství

Registrační číslo projektu 23/016/0111a/564/000019 Název projektu Kurz ekologického vinohradnictví a vinařství Prioritní oblast, na kterou je projekt zaměřen 2A Konkurenceschopnost zemědělství Je spolufinancován Evropskou unií . Cílem je podpora na činnosti v oblasti odborného vzdělávání a získávání dovedností  v oblasti zemědělství a lesnictví Číslo Název Pořadatel Místo konání Forma Termín konání Lektor Zaměření akce Regionální […]

Projekt – Kurz ekologického vinohradnictví a vinařství Read More »

Projekt Zlínský kraj

Zavedení systému Integrované produkce do vinohradnictví Zlínského kraje Na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje uzavřené mezi Zlínským krajem (dále ZLK) a Svazem integrované produkce hroznů a vína (dále SIPHV) byly v souladu s Plánem rozvoje kraje, Koncepcí rozvoje vinařství České republiky, poskytnuty finanční prostředky ZLK, které byly využity k rozšíření integrované

Projekt Zlínský kraj Read More »

Projekt Jihomoravský kraj

Vytvoření sítě meteostanic v okresech Hodonín a Brno – venkov Na základě smlouvy (Event.č. 88/2003/OŽPZ) o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřené mezi Jihomoravským krajem (dále JMK) a Svazem integrované produkce hroznů a vína (dále SIPHV) byly dne 21.11.2003 v souladu s Plánem rozvoje kraje, Koncepcí rozvoje vinařství České republiky, poskytnuty finanční prostředky JMK, které byly využity

Projekt Jihomoravský kraj Read More »

Projekt PHARE CZ 9801/0501

Jižní Morava – Rozvoj vinohradnictví Zavedení systému poradenství v ekologicky orientovaných technologií  vinohradnictví na jižní Moravě. V roce 2000 byl na okresech Břeclav a Znojmo realizován projekt PHARE CZ 9801/0501 Jižní Morava – rozvoj vinařství. V rámci tohoto projektu byl vybudována síť 45 automatických meteorologických stanic s počítači vybavenými softwarem na prognózu a signalizaci chorob ve vinicích. Tyto

Projekt PHARE CZ 9801/0501 Read More »

Projekt PHARE „INTERPRISE“

Závěrečná zpráva pilotního projektu Integrovaná produkce révy vinné na Jižní Motavě – vytvoření podmínek pro čerpání podpory ze strukturálních fondů EU Úvod V součastném zemědělství se významně rozvíjí trendy ekologicky orientovaných sytémů hospodaření – biozemědělství a integrovaná produkce. S touto změnou pohledu přichází logicky i změna priorit v podpoře zemědělství směrem k jeho mimoprodukčním funkcím a to se projevuje

Projekt PHARE „INTERPRISE“ Read More »

Projekt VINOENVI – ekologické vinohradnictví a biodiverzita

Program přeshraniční spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013 Vymírání volně žijících druhů rostlin a živočichů je chápáno jako problém současného lidstva. V rámci střední Evropy došlo k nejvýraznějšímu poklesu biodiverzity v intenzivně obhospodařované zemědělské krajině. Příčinou vymírání je nedostatek vhodných biotopů v krajině a vystavení chemizaci ze zemědělské prvovýroby. Při studiu biodiverzity

Projekt VINOENVI – ekologické vinohradnictví a biodiverzita Read More »

Projekt ECOWIN

Ochrana přírody ekologizací vinohradnictví Program přeshraniční spolupráce RAKOUSKO – ČESKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013 PARTNEŘI PROJEKTU      Spolky ekologicky a integrovaně hospodařících vinařů v Rakousku a Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vínao.s. EKOVÍN (Brno, ČR).      Jako strategičtí partneři byli osloveni a projevili zájem o spoluúčast a podporu projektu lokální vinařské spolky, organizace ochrany přírody,

Projekt ECOWIN Read More »

Projekt okresní agreární komory Hodonín a Trenčínské regionální rozvojové agentury

Vážení zástupci zemědělských svazů, dovolujeme si Vás kontaktovat v souvislosti s projektem Okresní agrární komory Hodonín a Trenčínské regionální rozvojové agentury:  „Konkurenceschopné česko-slovenské zemědělství“, který má za cíl zvýšit konkurenceschopnost pohraničí, a to cestou zintenzivnění spolupráce mezi podniky zemědělské sféry z obou stran hranice. Naší hlavní činností je najít Vám ze slovenské strany nové a

Projekt okresní agreární komory Hodonín a Trenčínské regionální rozvojové agentury Read More »

PROJEKT COMENIUS REGIO

Projekt obsahuje výměnu zkušeností mezi učiteli odborného výcviku ve smyslu trvale udržitelného zemědělství a poté se budou  učitelé, odborníci a studenti podílet  na rozšiřování informací o zemědělské profesi a kvalitě potravin. Zlepšení kvality potravin souvisí se zlepšením zemědělství a rozvojem bio zemědělství. Současní studenti odborných zemědělských škol se stanou budoucími zemědělci. Oni jsou ti, kteří

PROJEKT COMENIUS REGIO Read More »

Projekt Sondar CZ – AT

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: Půda je základem pro veškerý život na Zemi a poskytuje přes 90% naší potravy. Půda je však mnoha vlivy ohrožena: Výstavba a přílišné vytěžování úrodných oblastí a naopak zanedbávání a opomíjený neúrodných regionů patří k hlavním nepříznivýmm vlivům. Všeobecné povědomí obyvatel o půdě se vytrácí, případně už neodpovídá skutečnosti. Půda je živý systém, který

Projekt Sondar CZ – AT Read More »