NOVELA NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 479/2009 SB., O STANOVENÍ DŮSLEDKŮ PORUŠENÍ PODMÍNĚNOSTI POSKYTOVÁNÍ NĚKTERÝCH PODPOR

Od 1. ledna 2013 je účinná novela nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor a některá související nařízení, která byla schválena vládou dne 5. prosince 2012

Novelou byly provedeny oproti původnímu znění NV č. 479/2009 Sb. následujcí změny:

  • legislativní úpravy (dle změn souvisejících právních předpisů),
  • úprava znění některých Povinných požadavků na hospodaření (SMR) dle změn souvisejících právních předpisů,
  • zařazení nových požadavků na hospodaření z oblasti Dobré životné podmínky zvířat,
  • rozšíření standardu GAEC 2.

Úprava znění některých Povinných požadavků na hospodaření (SMR) dle změn souvisejících právních předpisů

Nové znění některých povinných požadavků na hospodaření:

SMR 4/4: „Byla dodržena kapacita skladovacích prostor pro statková hnojiva, která musí být dostatečná pro uskladnění statkových hnojiv
v období zákazu hnojení a v období, kdy nelze hnojit s ohledem na půdně-klimatické podmínky?“

SMR 4/5: „Byl dodržen zákaz pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok) na pozemcích se sklonitostí převyšující 7°, jejichž jakákoliv část se nachází ve vzdálenosti menší než 25 m od útvaru povrchových vod?“

SMR 4/7: „Byl na zemědělských pozemcích dodržen zákaz používání dusíkatých hnojivých látek v případě nepříznivých půdních podmínek definovaných
v zákoně o hnojivech?“.

Zařazení nových požadavků na hospodaření (SMR) z oblasti Dobré životné podmínky zvířat

Povinné požadavky na hospodaření byly doplněny o:

SMR 16 – minimální požadavky pro ochranu telat,

SMR 17 – minimální požadavky pro ochranu prasat,

SMR 18 – požadavky na ochranu zvířat chovaných pro hospodářské účely.

Změny v oblasti Dobrý zemědělský a environmentální stav (GAEC)

Nové znění standardu GAEC 2:

Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, označené v evidenci půdy
od 1. července příslušného kalendářního roku do 30. června následujícího kalendářního roku jako půda

a) silně erozně ohrožená, zajistí, že se nebudou pěstovat širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok; porosty obilnin a řepky olejné na takto označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií; v případě obilnin nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v případě, že budou pěstovány
s podsevem jetelovin nebo jetelotravních směsí,

b) mírně erozně ohrožená, zajistí, že širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok budou zakládány pouze
s využitím půdoochranných technologií.

Tyto podmínky nemusí být dodrženy na souvislé ploše s výměrou nižší než 0,4 ha zemědělské půdy, jejíž delší strana je orientována ve směru vrstevnic
s maximální odchylkou
 od vrstevnice do 30° a pod níž se nachází pás zemědělské půdy o minimální šíři 24 m, jež přerušuje odtokové linie procházející plochou širokořádkové plodiny a na kterém je žadatelem pěstován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než širokořádková plodina, s tím,
že žadatel může tento postup uplatnit pouze na jedné takto vymezené ploše nebo součet takových ploch nepřesáhne výměru 0,4 ha zemědělské půdy.

Novelou daného nařízení vlády je zajištěno provedení nutných legislativních změn; naplnění Nařízení Rady (ES) č. 73/2009;
a stanovení tolerance pěstování širokořádkových plodin na výměrách
do 0,4 ha za výše doplněných podmínek.

Aktuální úplné znění Nařízení vlády č. 479/2009 Sb. naleznete
na stránkách eAGRI – Legislativa – Právní předpisy ČR.

Případně v následujícím odkaze:

http://portal.mze.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_narizeni-vlady-2009-479.html

Nově zaváděné požadavky na hospodaření z oblasti Dobré životní podmínky zvířat spolu se zněním novely pak najdete ve Sbírce zákonů ČR, částce 165:

http://ftp.aspi.cz/opispdf/2012/165-2012.pdf

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam