Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro akce pořádané spolkem EKOVIN

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky blíže upravují práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím při prodeji vstupenek na kulturní a jiné akce Prodávajícího prostřednictvím internetové adresy www.ekovin.cz (dále jen „Portál“).
  1. Prodávajícím je spolek integrované a ekologické produkce hroznů a vína – EKOVÍN., IČO 44993811, se sídlem Tomanova 18, 61300 Brno, zapsaná ve spolkovém rejstříku, oddíl L 2730 vedená u Krajského soudu v Brně. E-mailová adresa Prodávajícího je info@ekovin.cz.
  2. Kupujícím je každá osoba, která v souladu s těmito obchodními podmínkami provede nákup na Portálu. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje mezi Kupujícím, který je spotřebitelem, tedy tím, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupujícím, který není spotřebitelem, tedy tím, který při uzavírání a plnění smlouvy svého podnikání.
  3. Elektronickou vstupenkou se rozumí doklad zaslaný Prodávajícím Kupujícímu na e-mailovou adresu Kupujícího po provedení koupě Vstupenky dle čl. II. těchto podmínek.
  4. Vstupenka je doklad, který Kupující obdrží na akci Prodávajícího po předložení Elektronické vstupenky, který opravňuje držitele Vstupenky k jednorázovému vstupu na konkrétní akci Prodávajícího.
  5. Kupující koupí Vstupenky projevuje souhlas s těmito obchodními podmínkami, resp. podmínkami platnými v okamžiku koupě Vstupenky na Portálu a zavazuje se je dodržovat.

II.

KOUPĚ VSTUPENKY

1.  Elektronická objednávka je dostupná na Portále. Pro vyplnění objednávky musí Kupující učinit následující kroky:

a)              Na Portále Kupující zvolí záložku „Vstupenky“,

b)             Po vyplnění počtu Vstupenek a dalších požadovaných údajů v objednávkovém formuláři a odsouhlasení obchodních podmínek odešle Kupující objednávku pomocí tlačítka

„Odeslat“.

2.  Prostřednictvím elektronické objednávky Kupující zasílá svůj návrh na uzavření Smlouvy o účasti na akci (dále jen „Smlouva“) a také projevujete souhlas s těmito obchodními podmínkami. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí. K uzavření Smlouvy dochází potvrzením přijetí objednávky, které zasílá Prodávající Kupujícímu e-mailem na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou při vyplnění objednávky (dále jen „Potvrzení o přijetí objednávky“). Prodávající se zavazuje zaslat Kupujícímu Potvrzení o  přijetí  objednávky  nejpozději  následující  pracovní  den  od  obdržení  objednávky, v opačném případě k uzavření Smlouvy nedojde.

3.  Kupující  se  zavazuje  zaplatit  Prodávajícímu  cenu  vstupenky,  která  je  uvedena  na  Portále    u konkrétní akce Prodávajícího. Cena je uvedena v českých korunách. Platbu je nutné uskutečnit bankovním převodem. Veškeré pokyny k platbě jsou Kupujícímu sděleny v Potvrzení o přijetí objednávky.

4.  Elektronická vstupenka je dodávána v elektronické podobě. Prodávající zašle Kupujícímu Elektronickou vstupenku nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne obdržení platby dle předchozího odstavce na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou při vyplnění objednávky.

5.  Elektronickou vstupenku po úhradě kupní ceny není možné vrátit.

6.  Držitel Elektronické vstupenky je povinen předložit Prodávajícímu při vstupu na akci Prodávajícího Elektronickou vstupenku. Po ověření platnosti Elektronické vstupenky bude  držiteli Elektronické vstupenky vydána Vstupenka.

7.  Vstupenky jsou ceniny. Padělání, kopírování a pozměňování Vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona.

8.  Kupující je povinen poskytovat Prodávajícímu pravdivé a úplné údaje požadované v Objednávce. Při uvedení nepravdivých a/nebo neúplných údajů nese Kupující veškerou odpovědnost za škodu tímto způsobenou. Prodávající neodpovídá za zneužití jakýchkoliv údajů Kupujícího na Portále.

9.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

III.

REKLAMACE

1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

2.  Kupující je povinen zkontrolovat neprodleně po převzetí Elektronické vstupenky její správnost a úplnost (především název akce, místo a čas konání akce, cenu a počet vstupenek). Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Kupující povinen oznámit bezprostředně, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů po jejich převzetí na e-mailovou adresu Prodávajícího. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

3.  O reklamaci obsahu Vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů rozhodne Prodávající ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Reklamace musí  výt vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Prodávají zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob reklamace Kupující požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

IV.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

 1. V případě zrušení akce budou Kupující nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne oznámení o zrušení akce informováni na jejich e-mailovou adresu uvedenou při provedení objednávky, kde a jakým způsobem je třeba uplatnit nárok na vrácení ceny Vstupenky. Náhrada jiných nákladů (doprava, ubytování, pojištění, …) se neposkytuje.
 2. Změna programu akce Prodávajícího vyhrazena.
 3. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) nelze od nákupu Vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v

daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

V.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Prodávající se zavazuje postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb.,

o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně. Kupující akceptováním těchto obchodních podmínek dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným Kupujícím Prodávajícímu na e-mailovou adresu Prodávajícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Prodávající shromažďuje se souhlasem Kupujícího osobní údaje Kupujícího, a to jméno, příjmení a e-mailovou adresu.

VI.

COOKIES

1.  Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn používat tzv. cookies soubory, malé textové soubory, které identifikují prohlížeč Kupujícího a nahrávají uživatelské aktivity Kupujícího, jakmile Kupující vstoupí na Portál. Cookies jsou soubory zaslané do prohlížeče prostřednictvím webového serveru, aby bylo možné nahrávat uživatelské aktivity během navigace. Cookies mohou být používány také pro měření sledovanosti Portálu a parametrů provozu Portálu. Cookies neposkytují žádné konkrétní osobní údaje o Kupujícím.

2.  Kupující je oprávněn nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání Cookies na jeho počítači zabráněno.

3.  Portál automaticky identifikuje IP adresu Kupujícího. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači Kupujícího po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů za účelem zpracování statistických opatření, které ukazují počet zobrazení stránek Portálu, počet návštěv webových služeb, pořadí návštěv, přístupový bod, atd.

VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na Kupující, kteří do smluvního vztahu s Prodávajícím vstoupí jako podnikatelé.
 2. Tyto podmínky jsou  vyhotoveny  pouze v  českém  jazyce.  Smlouva  může  být uzavřena  pouze v českém jazyce. Uzavřenou Smlouvu bude Prodávající archivovat, z technických důvodů však nebude k dispozici pro Kupujícího.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam