Stanovy svazu

stanovy Svazu integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s. EKOVÍN platné dnem 3.března 2012

Část I. Úvodní ustanovení

Článek 1. – Vznik, název a sídlo

a) Zakládající členské subjekty, aniž by tím byla dotčena jejich podnikatelská volnost, se rozhodly vytvořit sdružení právnických a fyzických osob

b) s názvem Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s. – EKOVÍN (dále jen Ekovín), pro reklamní účely a propagaci je přípustné používat také EKOVIN o.s..

c) Sídlem Ekovínu je Šmahova 66/415, 627 00 Brno

d)  Ekovín se zakládá na dobu neurčitou a vzniká dnem registrace

Část II. Cíl a předmět činnosti

Článek 1. Cíl činnosti 

Ekovín sdružuje právnické a fyzické osoby zabývající se integrovanou a ekologickou produkcí hroznů a vína, koordinuje jejich činnosti a chrání jejich oprávněné zájmy,

Článek 2. – Předmět činnosti

Hlavní

a) Ekovín spolupracuje se státními orgány, domácími i zahraničními organizacemi a veřejností. V těchto vztazích prosazuje hospodářské, profesní, právní, podnikatelské, komerční a další zájmy svých členů.

b) Ekovín zaujímá stanoviska, navrhuje řešení a opatření k odborným, hospodářským a politickým tématům, které se dotýkají integrovaného nebo ekologického vinohradnictví a vinařství České republiky a zájmu svých členů.

c) Ekovín se v zájmu svých členů zabývá otázkami marketingu hroznů a vína z inetrgované a ekologické produkce, otázkami kvality výrobků, pojištěním, dotační politikou integrované a ekologické produkce a dalšími profesními a hospodářskými otázkami.

d) Ekovín usiluje o ochranu životního prostředí a o produkci zdravotně nezávadných hroznů, vína a dalších výrobků z hroznů révy vinné.

e) Ekovín usiluje o pokrok a modernizaci vinohradnictví a vinařství České republiky a v souvislosti s tím zajišťuje poradenství, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oboru zemědělství, provádí činnost v oblasti vědy, výzkumu a technických služeb, zabezpečuje propagaci a šíření informací, vydávání tiskovin a periodik pro potřebu svých členů a pro veřejnost.

Vedlejší

a) provádí činnost v oblasti poradenství a zkoušení přípravků ochrany rostlin.

b) provádí obchodní činnost

c) provádí činnost v oblasti pojišťovnictví

Část III. Členství

Článek 1. – Vznik členství

a) členství v Ekovínu je dobrovolné. Členem se může stát právnická i fyzická osoba, která souhlasí se stanovami, jednacím řádem a programem Ekovínu a podá písemnou žádost o přijetí.

b) Členství vznikne na základě rozhodnutí předsednictva Ekovínu o přijetí člena. Rozhodnutí předsednictva potvrzuje nejbližší valná hromada Ekovínu.

c) Právnické osoby jsou v Ekovínu zastupovány určenými fyzickými osobami.

Článek 2. – Zánik členství

Členství v Ekovínu zanikne:

a) odstoupením od členství,

b) zánikem členské organizace,

c) dohodou o ukončení členství,

d) vyloučením,

e) ukončením činnosti Ekovínu,

f) úmrtím fyzické osoby – člena

Zánik členství

g) podle odstavců a), b), c), e), f) projednává, rozhoduje a eviduje představenstvo Ekovínu a dává jej na vědomí nejbližší valné hromadě Ekovínu,

h) podle odstavce d´projednává a rozhoduje s konečnou platností valná hromada Ekovínu.

Článek 3. – Ustanovení o vzniku a zániku členství

a) proti rozhodnutí předsednictva Ekovínu o vzniku a zániku členství lze podat písemnou stížnost k valné hromadě, která o věci rozhodne s konečnou platností na svém nejbližším zasedání. Proti rozhodnutí valné hromady se nelze odvolat.

b) členství zaniká rozhodnutím valné hromady.

c) ukončení členství se provede bez náhrady vložených prostředků na společnou činnost.

Článek 4. – Orgány

Orgány Ekovínu jsou:

a) valná hromada Ekovínu,

b) představenstvo Ekovínu,

c) výkonný výbor Ekovínu,

d) odborná pracovní komise Ekovínu,

e) kontrolní komise Ekovínu,

f) revizní komise Ekovínu,

g) sekretariát Ekovínu.

Článek 5. – Způsob ustavování orgánů

a) Valná hromada je nejvyšším orgánem Ekovínu. Tvoří ji členové nebo delegovaní zástupci členů Ekovínu. Počty a složení delegovaných zástupců stanoví Jednací řád Ekovínu.

b) představenstvo Ekovínu tvoří výkonný výbor, předseda kontrolní komise Ekovínu a zástupci členů Ekovínu. Počet a složení delegovaných zástupců stanoví Jednací řád Ekovínu. Představenstvo se za svoji činnost zodpovídá valné hromadě Ekovínu.

c) Výkonný výbor Ekovínu tvoří předseda, místopředseda a tajemník. Předsedu a místopředsedu volí valná hromada Ekovínu, tajemníka jmenuje a odvolává představenstvo Ekovínu. Výkonný výbor se za svou činnost zodpovídá předsednictvu Ekovínu.

d) Odborné komise a pracoviště Ekovínu mohou být zakládány a rušeny valnou hromadou Ekovínu.

e) Kontrolní komise Ekovínu je pětičlenná a je volena valnou hromadou Ekovínu. Komise kontroluje veškerou činnost Ekovínu. Za svou činnost se zodpovídá valné hromadě Ekovínu.

f) Revizní komise Ekovínu je dvoučlenná a je volena valnou hromadou Ekovínu.

g) Sekretariát Ekovínu tvoří tajemník Ekovínu. Tajemníka jmenuje a odvolává představenstvo Ekovínu. Tajemník je zaměstnancem Ekovínu.

Článek 6. – Fyzické osoby oprávněné jednat jménem Ekovínu

Jménem Ekovínu mohou jednat členové výkonného výboru Ekovínu, tj. předseda, místopředseda a tajemník a dále osoby pověřené předsednictvem Ekovínu.

Část IV. Zásady hospodaření

Článek 1. – Zdroje finančních prostředků

Ekovín se financuje z následujících zdrojů:

a) členské a účelové příspěvky členů Ekovínu

b) dotace, příspěvky  a dary od státu, různých organizací a jednotlivců,

c) poplatky za odbornou činnost, osvětovou činnost, expertizy, drobné služby, propagaci, prodej drobných pomůcek, tiskovin a podobně.

d) hospodářská činnost Ekovínu.

e) a z dalších zdrojů, jejichž schválení podléhá představenstvu EKOVÍNu

Článek 2. – Zásady hospodaření

a) Zisk z hospodářské činnosti a veškerý majetek využívá k naplňování cílů a podpoře hlavní činnosti svazu EKOVÍN.

b) Představenstvo Ekovínu hospodaří s prostředky Ekovínu podle rozpočtu schváleného valnou hromadou Ekovínu. Za hospodaření s prostředky Ekovínu je představenstvo zodpovědné valné hromadě Ekovínu.

Článek 3. – Ručení

Za své dluhy odpovídá Ekovín do výše svého majetku. Jednotlivý členové Ekovínu neodpovídají svými majetky za dluhy Ekovínu.

Článek 4. – Způsob vzájemného vypořádání

a) V případě skončení členství v Ekovínu se vložené členské přípravky nevrací.

b) V případě zániku Ekovínu se rozdělí aktiva mezi jednotlivé členy podle klíče platného pro placení příspěvků v roce zániku Ekovínu. Za likvidaci Ekovínu zodpovídá likvidační komise jmenovaná valnou hromadou Ekovínu.

Část V. Závěr

Článek 1. – Závěrečné ustanovení

a) Tyto stanovy EKOVÍNu jsou závazné a nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou.

b) Právní vztahy a práva a povinnosti z těchto vztahů vyplývající, která nejsou v těchto stanovách výslovně upravené se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 83/1993 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

d) Změny či doplnění těchto stanov provádí představenstvo svazu EKOVÍN a tyto změný nabývají platnosti dnem schválení valnou hromadou

c) Tyto stanovy EKOVÍNu v plném rozsahu nahrazují stanovy EKOVÍNu platné k 6.3.2012

Jménem valné hromady:

Předseda: Ing. Milan Hluchý, Ph.D.

Místopředseda: Ing. Jaroslav Osička

Tajemník: Ing. Tomáš Richter

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam