Jednací řád svazu

jednací řád Svazu integrované a ekologické produkce hroznů a vína o.s. EKOVÍN platný dnem 9. července 2007

Část I. Základní předpisy

Článek 1. – Práva členů

Členové Ekovínu mají právo

a) účastnit se, nebo být zastoupeni při jednáních valné hromady Ekovínu

b) být zastoupeni v předsednictvu Ekovínu

c) navrhovat své zástupce do všech orgánů Ekovínu

d) na výhody plynoucí z členství Ekovínu

e) účasti na práci Ekovínu a organizačních jednotek Ekovínu

f) využívat služeb a zařízení Ekovínu

g) na ochranu svých oprávněných zájmů

h) podávat podněty, návrhy a stížnosti a žádat jejich vyřízení orgány Ekovínu

i) dožadovat se provedení kontroly orgánů Ekovínu

j) požádat o svolání mimořádné valné hromady nebo předsednictva Ekovínu. Tyto orgány budou svolány, požaduje li to více než 1/3 členů.

k) odvolat se proti rozhodnutí kontrolní komise Ekovínu

l) používat loga a ochranné známky svazu Ekovín – podmínky používání stanovuje příloha č.1 tohoto jednacího řádu.

Článek 2. – Povinnosti členů

Členové Ekovínu jsou povinni

a) dodržovat stanovy, jednací řád, směrnice IP a usnesení valné hromady ve věcech Ekovínu

b) dobrovolně plnit převzaté závazky vůči Ekovínu

c) platit stanovené příspěvky

d) zúčastnit se jednání valné hromady Ekovínu

e) hájit společné zájmy Ekovínu.

Část II. Orgány

Článek 3. – Valná hromada

a) valná hromada se koná jednou za rok nejpozději do konce února a svolává ji představenstvo Ekovínu nejpozději 1 měsíc před jejím konáním.

b) v naléhavých a závažných případech může představenstvo svolat mimořádnou valnou hromadu i v kratším termínu.

Článek 4. – Jednání valné hromady

Valná hromada Ekovínu projednává a schvaluje

a) program Ekovínu

b) výroční zprávu o činnosti Ekovínu

c) rozpočet Ekovínu

d) zprávu o hospodaření Ekovínu

e) vytváření fondů Ekovínu

f) doplňky a změny stanov a jednacího řádu Ekovínu

Valná hromada volí

g) předsedu a místopředsedu a členy představenstva Ekovínu

h) členy kontrolní komise Ekovínu

Valná hromada

i) zaujímá stanoviska k návrhům a připomínkám členů a zaměstnanců Ekovínu a rozhoduje o jejich řešení

j) zaujímá stanoviska k návrhům a připomínkám orgánů Ekovínu a jejich členů a rozhoduje o jejich řešení

k) rozhoduje o zániku Ekovínu

l) schvaluje odměny členům předsednictva Ekovínu

Článek 5. – Představenstvo

a) Představenstvo Ekovínu tvoří výkonný výbor Ekovínu, předseda kontrolní komise Ekovínu a tři zástupci členů. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně jednou za půl roku. Svolává jej výkonný výbor Ekovínu.

b) Představenstvo Ekovínu se za svoji činnost zodpovídá valné hromadě Ekovínu.

Článek 6. – Práva a povinnosti předsednictva Ekovínu

Představenstvo Ekovínu

a) rozpracovává, aktualizuje a realizuje program činnosti stanovený valnou hromadou Ekovínu

b) zaujímá stanoviska k aktuálním otázkám vinohradnictví, organizaci a činnosti Ekovínu a vzniklé situace řeší

c) zakládá a ruší odborné komise Ekovínu

d) vydává směrnice Ekovínu

e) zřizuje a ruší pracoviště Ekovínu, jmenuje a odvolává jejich pracovníky

g) jmenuje a odvolává tajemníka Ekovínu

h) navrhuje odměny členům a zaměstnancům Ekovínu

i) rozhoduje o členství Ekovínu v jiných organizacích a jmenuje zástupce Ekovínu v těchto organizacích

Článek 7. – Práva a povinnosti výkonného výboru

Členové výkonného výboru Ekovínu

a) po vzájemné dohodě a se souhlasem předsedy Ekovínu zastupují členy Ekovínu při jednáních se státními orgány, sdělovacími prostředky, domácími i zahraničními organizacemi a veřejností. Předseda Ekovínu může pověřit touto činností další fyzické nebo právnické osoby

b) po vzájemné dohodě a se souhlasem předsedy Ekovínu využívají svého podepisovacího práva za Ekovín

c) zajišťují rozpracování a realizaci usnesení valné hromady a předsednictva Ekovínu

d) vede administrativu Ekovínu

e) hospodaří s prostředky Ekovínu podle rozpočtu schváleného valnou hromadou a podle návrhů a připomínek předsednictva Ekovínu

f) svolávají představenstvo Ekovínu a připravují jeho program

g) připravují program jednání valné hromady Ekovínu

h) zpracovávají výroční zprávu a zprávu o hospodaření Ekovínu

i) zodpovídají za roční uzávěrku účtů Ekovínu

j) zodpovídají za vydání tiskovin Ekovínu a za vzájemnou informovanost členů Ekovínu z dostupných zdrojů

Část III. Komise a pracoviště

Článek 8. – Kontrolní komise Ekovínu

a) valná hromada Ekovínu volí pětičlennou kontrolní komisi

b) předseda kontrolní komise Ekovínu je členem předsednictva Ekovínu

c) minimálně jedenkrát ročně v období od začátku srpna do konce sklizně kontroluje dodržování směrnic IP a vedení předepsaných záznamů členy Ekovínu

Článek 9. – Revizní komise

Kontroluje finanční hospodaření Ekovínu

Článek 10. – Odborné komise Ekovínu

a) valná hromada a představenstvo Ekovínu ustavuje odborné komise a vymezuje jejich činnost

b) odborné komise pracují trvale nebo dočasně

c) odborné komise zpracovávají pracovní směrnice, které předkládají k odsouhlasení předsednictvu nebo valné hromadě Ekovínu

Článek 11. – Pracoviště Ekovínu

Valná hromada Ekovínu a představenstvo Ekovínu mohou zřizovat a rušit pracoviště, jmenovat pracovníky těchto pracovišť pro plnění odborných a organizačních úkolů a odvolávat je.

Část IV. Volby a hlasování

Článek 12. – Volby a hlasování

a) valné hromady a schůze Ekovínu a orgánů Ekovínu jsou usnášení schopné při jakémkoli počtu přítomných členů s hlasovacím právem

b) volby a hlasování ve všech orgánech Ekovínu mohou být tajné nebo veřejné. Volby a hlasování musí být tajné požaduje-li to alespoň třetina přítomných delegátů nebo členů s hlasovacím právem

c) při volbách a hlasováních v orgánech Ekovínu rozhoduje prostá většina přítomných hlasů, přitom se nezapočítávají hlasy těch, kteří se zdržely hlasování.

d) při rovnosti hlasů ve volbách i při věcném hlasování rozhoduje hlas předsedy

e) pouze k přijetí nebo změně stanov Ekovínu, jednacího řádu Ekovínu je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných delegátů nebo členů s hlasovacím právem na valné hromadě Ekovínu

f) pouze při hlasování o ukončení činnosti Ekovínu musí s ukončením činnosti Ekovínu souhlasit všechny právnické a fyzické osoby – členové Ekovínu

Článek 13. – Volební a funkční období, funkční rok

Volební a funkční období v Ekovínu je čtyřleté, pokud není při volbě stanoveno jinak. Funkční rok trvá od jedné valné hromady k druhé.

Část V. Hospodaření

Článek 14. – Stanovení výše příspěvků

a) výši členských příspěvků pro Ekovín navrhuje představenstvo a schvaluje valná hromada Ekovínu

Článek 15. – Účetní uzávěrka a zpráva o hospodaření

a) Ve svazu se účty uzavírají k 31. prosinci běžného roku.

b) zpráva o hospodaření, účetní výsledovka a rozvaha Ekovínu musí být vypracována do 31. ledna následujícího roku.

Část VI. Závěr

Článek 16. – Závěrečné ustanovení

Tento jednací řád byl schválen valnou hromadou Ekovínu dne 9. července 2007 a tímto dnem nabyl účinnosti.

Jménem valné hromady:

Předseda: Ing. Milan Hluchý, Ph.D.

Místopředseda: Ing. Jaroslav Osička

Tajemník: Ing. Tomáš Richter

Příloha č.1

Podmínky používání ochranných známek a log svazu EKOVÍN o.s.

  1. Ochranná známka a logo integrované produkce:

Tuto ochrannou známku/logo mají, na svých produktech, oprávnění používat všichni členové, kteří splňují podmínky členství definované aktuální verzí stanov, jednacím řádem a směrnicemi pro integrovanou produkci.

Při používání tohoto loga musí být dodržen pouze základní koncept dle obrázku číslo 1a),  barva, velikost ani umístění není nijak omezeno.

  1. Ochranná známka a logo pro označení ekologicky pěstovaných hroznů a produktů z nich vyrobených:

Tuto ochrannou známku/logo mají právo používat pouze členové, kteří splňují podmínky členství definované aktuální verzí stanov, jednacím řádem a směrnicemi pro produkci ekologicky pěstovaných hroznů a pouze na základě předložení platného certifikátu, který potvrzuje splnění požadavků Nařízení Rady (ES) 834/2007, Nařízení Komise (ES) 889/2008 a zákona č. 242/200Sb. o ekologickém zemědělství, v platném znění, pro bioprodukty/biopotraviny/ekologicky rozmnožovací materiál/ekologická krmiva, hnojiva/produkty uvedené v příloze, která musí být nedílnou součástí tohoto certifikátu.

Při používání tohoto loga musí být dodržen základní koncept a barva dle obrázku číslo 2a),  velikost ani umístění není nijak omezeno.

1a)logo___b_1.jpg                           2a)ekovin_2_1.jpg

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam