PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POVOLENÍ PRO NOVOU VÝSADBU V ROCE 2016

Evropská unie zavedla od 1. 1. 2016 nový systém výsadby vinic. Protože harmonogram legislativního procesu byl na půdě EU zpožděn, je v důsledku toho zpožděn i národní legislativní proces – novela zákona č. 321/2014 Sb., o vinohradnictví a vinařství. Aby bylo možné na nadcházející povinnosti pěstitele révy připravit, bylo nezbytné uveřejnit procesní povinnosti ve Věstníku Ministerstva zemědělství a to do doby, než začne platit novela zákona o vinohradnictví a vinařství.
Z tohoto důvodu byl ve Věstníku Ministerstva zemědělství v prosinci 2015 zveřejněn materiál „Zveřejnění mandatorních skutečností spojených se zaváděním nového systému povolování výsadby révy ve Věstníku Ministerstva zemědělství“ č.j. 62067/2015-MZE-17223.
Součástí tohoto zveřejnění bylo stanovení lhůty, během které mohou pěstitelé podávat žádosti o přidělení povolení pro novou výsadbu révy. Tato lhůta byla stanovena od 1. ledna do 28. února daného roku.
Kvóta plochy určená pro novou výsadbu révy byla pro rok 2016 178 ha, což činí 1% z osázené plochy vinic. O udělení Povolení pro novou výsadbu přidělovanou v roce 2016 požádalo 81 pěstitelů, což je necelé půl procento z celkového počtu pěstitelů vedených v Registru vinic. Veškerá požadovaná plocha pro udělení povolení k 28. únoru 2016 činí 108 ha, což je 61% z celkové výměry k udělení povolení.
Vzhledem k tomu, že do konce února 2016 nebyla využita veškerá plocha určená pro výsadbu révy, Ministerstvo zemědělství prodloužilo lhůtu pro podávání žádosti o udělení Povolení pro novou výsadbu pro rok 2016 do konce dubna. Tato informace bude zveřejněna jako doplnění k již výše zmíněným skutečnostem spojených se zaváděním nového systému povolování výsadby révy ve Věstníku Ministerstva zemědělství. Pěstitelé tedy mohou žádat u ÚKZÚZ o povolení pro novou výsadbu do 30. dubna 2016, a to maximálně do celkové rozlohy plochy určené pro novou výsadbu révy v kalendářním roce 2016.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam