PODMÍNKY A PRAVIDLA DOTACÍ PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ 2015 – 2020

Program rozvoje venkova na roky 2015-2020 je připravený a pěstitelé révy vinné tak můžou žádat o podpory. Ekovín společně se Svazem vinařů pracoval na podmínkách od konce roku 2012. V průběhu tohoto období proběhla řada setkání a jednání, kde bylo zvažováno, které managementy nastavit do nového programovacího období tak, aby byly financovatelné ze strany Evropské unie. Výsledkem je nové nařízení vlády, kterým se stanovují 2 managementy v oblasti IP víno.

Státní zemědělský intervenční fond muže od letoška až do roku 2020 poskytnout dotaci vinařům zapojeným dozákladního managementu ve výši 323 €/ha vinice a těm co se zapojí do nadstavbového programu, přispět částkou 675 €/ha. Vstup do pětiletého závazku je třeba učinit nejpozději do 15. 5. 2015 tak, aby mohla být vyplacena podpora ještě za tento rok. Je třeba upozornit, že zde není povinná celofaremnost, tedy není nutné přistoupit do závazku z celou výměrou vinic, ale pouze s vinicemi, které pěstitel uzná za vhodné. Pěstitel si také může stanovit seznam půdních bloků či dílů, se kterými chce vstoupit do základního a jiný seznam, se kterými chce vstoupit nadstavbového managementu. Přestup v průběhu závazku směrem k nadstavbovému managementu je možný, ale zpětný návrat na základní již možný není. Dotaci fond při odeslání převede do českých korun.

Minimem, pro které lze podporu žádat, je alespoň 0,5 ha vinice. Na tyto pozemky se nesmí vztahovat žádná jiná agroenvironmentálně-klimatická opatření a opatření ekologického zemědělství, definovaná platnou legislativou.

Žádost o poskytnutí dotace lze podat pouze na díly půdních bloků, na kterých je od data doručení žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince příslušného kalendářního roku vysázená réva vinná o minimální hustotě 1 800 životaschopných jedinců na jeden hektar.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam