ZPRÁVA Č. 8

CHOROBY

Plíseň révy

V letošním roce došlo k velmi časnému splnění podmínek zralosti oospor (SET8,0 = 170 DS v prvním týdnu května). Příčinou bylo teplé počasí v průběhu ledna a mimořádně teplé periody v průběhu dubna.

Od počátku zralosti oospor může docházet při splnění podmínek pro primární infekci (vydatný déšť, min. 10 mm srážek za 24 hod., průměrná denní teplota neklesne pod 10(13) °C a minimální teplota pod 8 °C) k prvním primárním infekcím.

K významnějšímu šíření choroby zpravidla dochází až po 2–3x opakovaném naplnění podmínek primární infekce, což již bylo na většině lokalit splněno. Ke splnění podmínek primární infekce mohlo v minulém období opět dojít jen na lokalitách s vydatnějšími srážkami.

První ojedinělé primární výskyty byly zjištěny v závěru předminulého a v průběhu minulého období. Tam kde byly zjištěny první výskyty, mohlo dojít již i k sekundárním infekcím.

Na počátku období dojde k mírnému ochlazení, v polovině období se opět oteplí a v závěru období bude velmi teplé počasí. Na počátku období budou pouze lokální dešťové srážky, v závěru srážky bouřkového charakteru.  

Nadále věnujte pozornost sledování primárních výskytů choroby (inkubační doba při teplotě 14 °C – 10 dnů, při teplotě 18 °C – 6 dnů, při teplotě 22 °C – 4 dny).

případně sekundárnímu šíření.

Průběh ošetřování by měl být usměrněn podle některé z metod krátkodobé prognózy (Galati Vitis, SHMÚ Bratislava) s přihlédnutím ke splnění podmínek pro primární infekce a zjištění prvních primárních výskytů choroby.

Pokud je využívána pro usměrnění ochrany metoda krátkodobé prognózy a signalizace ošetření SHMÚ Bratislava (dle Šteberly) je třeba sledovat od 1. května srážky a kumulativní úhrny srážek vynést k 15. květnu jako první údaj do prognostického grafu. Toto datum je termínem zahájení platnosti prognostického grafu. Další hodnoty se vynášejí do grafu pravidelně v týdenním intervalu a celková hodnota představuje sumu týdenních úhrnů dešťových srážek.

Ošetření se provede, pokud se křivka sumy týdenních úhrnů srážek dostane do oblasti kalamitního výskytu (nad křivku A) nebo při zjištění prvního výskytu choroby.

Kritická hodnota sumy týdenních úhrnů srážek ke dni 2.7. pro dosažení oblasti sporadicko-kalamitního výskytu (nad křivkou B) je 113 mm a pro dosažení oblasti kalamitního výskytu (nad křivkou A) je 140 mm.

Ke dni 25.6. se křivka sumy týdenních úhrnů srážek na sledovaných

lokalitách nachází v oblasti sporadicko-kalamitního nebo kalamitního výskytu.

V období po odkvětu metoda doporučuje dvě obligátní ošetření, druhé ošetření v intervalu 10–14 dnů. Pokud křivka týdenních úhrnů dosáhla oblasti kalamitního výskytu, je třeba zajistit intenzivní ochranu porostů.

V období počátku vývoje hroznů trvá období vysoké citlivosti k infekci.

Další ošetření by měla být usměrněna tak, aby nebyl překročen interval 10 dnů.

Pro ošetření v období počátku vývoje hroznů bude vhodné upřednostnit kombinované fungicidy (Acrobat MZ WG, Aliette Bordeaux, Cabrio Top, typ Curzate, Electis, Fantic F, Melody Combi 65,3 WP, Mildicut, Pergado F, Profiler, Quadris Max, typ Ridomil, Tanos 50 WG, Verita), které zajistí déletrvající účinnost a systemicky působící přípravky i dobrou ochranu nově narůstajících částí

Na lokalitách s méně vydatnými srážkami nebo při pravidelném ošetřování

je možné nadále ošetřovat kontaktně a preventivně působící fungicidy (Antre 70 WG, Captan 50 WP  registrace ukončena, použití do 31.3.2013,, typ Dithane, typ Folpan, Merpan 50 WP   registrace ukončena, použití do 31.3.2013, Novozir MN 80 New, Polyram WG).

Z kontaktně a preventivně působících fungicidů jsou vhodné především přípravky typu Folpan, které zpevňují pletiva a zvyšují odolnost proti padlí, omezují výskyt šedé hniloby květenství a neomezují populace dravého roztoče T. pyri. 

Pokud budou ošetřovány porosty s výskytem choroby po splnění podmínek infekce (při optimální teplotě 22–25 oC minim. 2 hod ovlhčení) nebo infekční periody (optim. teplota pro sporulaci 20 oC, pro klíčení zoosporangií a infekci 22–25 oC; minimálně 4 hod. nočního a následně 2 hod. pokračujícího ovlhčení) je vhodné použít déle kurativně působící (3–4 dny) fungicidy (Acrobat MZ WG, Fantic F, Melody Combi 65,3 WG, typ Ridomil). 

V období po odkvětu je třeba použít plnou dávku přípravku.

Obvykle doporučované intervaly mezi ošetřeními:

kontaktní přípravky – dithiokarbamáty Dithane M 45, Dithane DG Neotec, Novozir MN 80 New, Polyram WG 7–10 dnů, ftalimidy Captan 50 WP – registrace ukončena, použití do 31.3.2013, Folpan 50 WP, Folpan 80 WG, Merpan 50 WP – registrace ukončena, použití do 31.3.2013, 7–10 dnů, měďnaté fungicidy Cuprocaffaro, Cuprocaffaro Micro, Cuproxat SC, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP, Kocide 2000, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC 7–10 dnů, strobiluriny a jejich kombinace Cabrio Top, Quadris, Quadris Max 8–12 dnů, kombinované přípravky  Curzate M, Curzate Gold 8–10 dnů; Acrobat MZ WG, Electis, Fantic F, Melody Combi 65,3 WG, Mildicut, Pergado F, přípravky typu Ridomil a Tanos 10–14 dnů; Aliette Bordeaux, Profiler a Verita 10–16 dnů (pokud není snížena citlivost patogenu – nástup rezistence).

Padlí révy

V loňském roce byly poměrně pozdější a všeobecně slabé výskyty padlí révy, takže nemohlo dojít k početným infekcím spodních oček na letorostech, která zůstávají po řezu na tažních a mrazy v průběhu zimy na všech lokalitách poklesly pod -15°C.

V letošním roce nebyl předpoklad početných primárních výskytů.

První sekundární výskyty byly zjištěny ojediněle v průběhu minulého období.

V druhé polovině tohoto období bude dle předpovědi opět velmi teplé počasí, velmi příznivé pro patogen (minimálně 3 dny za sebou teplota po dobu více než 6 hod. v rozmezí 21–30 oC; přeháňky nebo lokální deště, které zajišťují vysokou vlhkost vzduchu). Na počátku období budou pouze lokální dešťové srážky, v závěru srážky bouřkového charakteru.  

V období po odkvětu nastoupila a nadále trvá fáze nejvyšší citlivosti mladých hroznů k infekci (konec kvetení- bobule velikosti broku).

Vzhledem k předpovědi počasí (velmi teplé téměř celé období) je třeba u rizikových porostů nadále upřednostňovat intenzivnější přípravky Falcon 460 EC, Impulse Super, IQ-Crystal, Prosper, Rombus Trio, Talendo, Vivando nebo strobiluriny, včetně jejich kombinací a zkrátit interval mezi ošetřeními (za teplého počasí interval maximálně 7 dnů).

K ošetření méně ohrožených porostů je možno nadále používat přípravky na bázi elementární síry (při teplotách nad 16 °C) Kumulus WG, typ Sulikol  registrace ukončena, upozorňujeme na možnost použití pouze do 31.6.2012 !, nebo azolů (Domark 10 EC, Punch 10 EC, Talent, Topas 100 EC).

V období po odkvětu je třeba použít plnou dávku přípravku.

Obvykle doporučované intervaly mezi ošetřeními:

přípravky na bázi elementární síry (Kumulus WG), meptyldinocap (Karathane New), DMI fungicidy (Domark 10 EC, Punch 10 EW, Talent, Topas 100 EC) (5)7–10 dnů, strobiluriny (Cabrio Top, Discus, Quadris, Quadris Max, Zato 50 WG), Falcon 460 EC, Impulse Super, IQ- Crystal , Rombus Trio, Talendo a Vivando 10–14 dnů. 

ŽIVOČIŠNÍ ŠKŮDCI

Obaleč jednopásný a obaleč mramorovaný

Upozorňujeme na potřebu výměny odparníků a lepových desek ve feromonových lapácích a zahájení sledování průběhu letu 2. generace obalečů (Deltastop EA LB). 

V teplejších lokalitách již započal let motýlů 2. generace. Sledujte a vyhodnocujte průběh letu 2. generace o. jednopásného a o. mramorovaného ve feromonových lapácích a dle průběhu letu a použitého přípravku zvolte termín ošetření.

Přípravky ze skupiny regulátorů růstu a vývoje členovců (Dimilin 48 SC, Insegar WP) je vhodné použít na počátku kladení vajíček (počátek významného letu) Zabezpečí plnou účinnost, pokud jsou vajíčka nakladena na ošetřené rostlinné části nebo jsou zasažena krátce po nakladení.

Biologickými přípravky (typ Biobitse ošetřuje 3-5 dní po vrcholu letu, ostatními ekologicky přijatelnými přípravky (Integro, SpinTor, Steward 30 WG)  8–10 i více dnů po vrcholu letu.

Biobit nepoužívejte při teplotách pod 16oC, optimální účinnost je při teplotách nad 18oC. 

FYZIOLOGICKÉ PORUCHY, POŠKOZENÍ

Poškození mrazem

V závěru 20.týdne (18.5.) došlo na některých lokalitách vlivem přízemních mrazů k poškození nebo ke zničení letorostů révy.

Nadále trvají příznivé podmínky pro regeneraci poškozených keřů.

V dalším období je třeba u těchto porostů zajistit provedení zelených prací.

Vrcholová chloróza révy

V důsledku průběhu počasí v období počátku vegetace révy (suchý a teplejší duben a květen a lokálně velmi vydatných dešťových srážek) dochází na rizikových lokalitách k projevu vrcholové chlorózy révy (kalcióza).

Postižené porosty je třeba opakovaně ošetřit (2–4x v intervalu 10–14 dní) speciálními prostředky nebo listovými hnojivy s obsahem železa, nejlépe v chelátové vazbě.

K ošetření lze použít přípravky Ferosol, Fytovit, Tenso Fe, Tenso Cocktail, Vinofert Plus, případně další (dle návodu k použití).

Použít je možno opakovaně i roztok zelené skalice v koncentraci 0,2–0,4 % + 0,04 –0,08 % kyseliny citronové. Při aplikaci zelené skalice doporučujeme ověřit možnost zvýšení účinnosti přidáním trisiloxanových smáčedel (např. Break Superb, Silwett Star).

Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách: Ekovín – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.https://ekovin.cz Státní rostlinolékařská správahttp://eagri.cz/public/app/srsmapa  (mapové výstupy)http://www.srs.cz/meteo/app (prognózy – Sumy efektivních teplot (SET); popisy ŠO – škůdci; choroby)http://eagri.cz/public/web/srs/portal/skodlive-organismy/aktualni-informace-o-vyskytu-so-a-poruch/monitorovaci-zpravy-2011/ Galatihttp://www.galati.sk/galati AMET – sdružení Litschmann & Suchýhttp://www.amet.cz (prognostické grafy – plíseň révová 2011)

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam