ZPRÁVA Č. 2

CHOROBY

Plíseň révy

Teplotní suma pro zralost oospor (SET8,0 = 170 DS) byla splněna na konci předminulého a v průběhu minulého týdne v celé ve vinařské oblasti Morava.

Od počátku zralosti oospor může docházet při splnění podmínek pro primární infekci (vydatný déšť, min. 10 mm srážek za 24 hod., průměrná denní teplota neklesne pod 10 /13/ °C a minimální teplota pod 8 °C) k prvním primárním infekcím.

Předpokladem početných primárních infekcí jsou opakované a zejména opakované vydatné dešťové srážky, které zajistí dlouhodobé zvlhčení a průběžné klíčení oospor a iniciují přesun zoospor na vnímavé části keřů a vhodná teplota.

K prvnímu splnění podmínek primární infekce mohlo lokálně dojít v závěru minulého období.

Vzhledem k dosavadnímu průběhu počasí od počátku zralosti oospor (zpočátku bez dešťových srážek, v dalším období převážně přeháňky a lokální deště, které nevytvořily delší dobu trvající vhodné podmínky pro klíčení oospor, nižší minimální teploty) však zatím nemůže dojít k významným primárním infekcím.

Za těchto (obvyklých) podmínek lze předpokládat významnější primární infekce až po 2–3x opakovaném splnění podmínek primární infekce.

Tam, kde byly splněny v závěru minulého nebo budou v průběhu tohoto období splněny podmínky pro primární infekce, je třeba zahájit na rizikových lokalitách sledování prvních výskytů choroby (inkubační doba při teplotě 14 °C: 10 dnů, při teplotě 18 °C: 16 dnů).

Zahájení ošetřování by mělo být usměrněno podle některé z metod krátkodobé prognózy (Galati Vitis, SHMÚ Bratislava) s přihlédnutím k průběhu splnění podmínek pro primární infekce, případně při zjištění prvních primárních výskytů choroby.

Pokud je využívána pro usměrnění ochrany metoda krátkodobé prognózy a signalizace ošetření SHMÚ Bratislava (dle Šteberly) je třeba sledovat od 1. května srážky a kumulativní úhrn srážek vynést k 15. květnu jako první údaj do prognostického grafu. Toto datum je termínem zahájení platnosti prognostického grafu. Další hodnoty se vynášejí do grafu pravidelně po týdnu a celková hodnota představuje sumu týdenních úhrnů dešťových srážek. V tomto období se ošetřuje, pokud se křivka sumy týdenních úhrnů srážek dostane do oblasti kalamitního výskytu (nad křivku A) nebo při zjištění prvního výskytu choroby.

Na sledovaných lokalitách se křivka týdenních úhrnů srážek pohybuje v oblasti nekalamitního výskytu. Podle této metody tedy není třeba v současné době ošetřovat.

První ošetření bude třeba provést, pokud budou opakovaně splněny podmínky primární infekce nebo bude zjištěn první výskyt choroby.

Pokud se pěstitel rozhodne zahájit ošetřování na základě zralosti oospor a splnění podmínek primární infekce, měly by být upřednostněny kontaktně a preventivně působící fungicidy (Antre 70 WG*, Captan 50 WP, typ Dithane, typ Folpan, typ Merpan, Novozir MN 80 New). Z kontaktně a preventivně působících fungicidů jsou vhodné především přípravky typu Folpan, které zpevňují pletiva a zvyšují odolnost proti padlí, omezují výskyt šedé hniloby květenství a neomezují populace dravého roztoče T. pyri. Budou-li v dalším období příznivé podmínky pro patogen, bude vhodné již před květem použít kombinovaný fungicid.

Padlí révy

V letošním roce je předpoklad početnějších primárních výskytů, a pokud budou vhodné podmínky pro patogen i časnějšího výskytu choroby.

Primární výskyty představují napadené letorosty, které vyrostly z oček, v nichž patogen přezimoval. Předpokladem početných primárních výskytů je časný a silnější výskyt choroby v předchozím roce a dobré přezimování patogenu (propagule patogenu v očkách ničí teplot y pod -15 °C). V loňském roce byly ve vztahu k fenofázím révy relativně časné (krátce po odkvětu – konec června, počátek července) a lokálně i silné výskyty padlí, takže mohlo dojít k početným infekcím spodních oček, která zůstávají po řezu na tažních a mrazy v průběhu zimy na většině lokalit neklesly pod -15°C.

Za této situace je obvykle doporučováno zahájit ošetřování proti padlí již ve fázi (5) 6 listu, kdy za vhodných podmínek nastupuje období sekundárního šíření choroby (zpravidla 2 ošetření před počátkem kvetení).

Na převážné části lokalit je již většina odrůd ve fázi 5–6 (i více) listů (obvyklé období počátku sekundárního šíření patogenu).  

Vzhledem k předpověděnému výraznému oteplení ve druhé polovině tohoto období je třeba zahájit ošetřování rizikových porostů (časný a silný výskyt v loňském roce, náchylná odrůda, disponovaná lokalita)v průběhu tohoto období.

K prvnímu ošetření je vhodné upřednostnit přípravky na bázi elementární síry (při teplotách nad 16 °C) nebo azoly (Domark 10 EC, Emerald 10 EC, Punch 10 EC, Talent, Topas 100 EC).

ŽIVOČIŠNÍ ŠKŮDCI

Hálčivec révový

Sledujte výskyty.

Pokud bude zjištěno významné poškození (chlorotická skvrnitost a deformace listů, nestejnoměrný růst letorostů) je třeba napadené porosty co nejdříve ošetřit specifickým akaricidem (Omite 570 EW, Sanmite 20 WP). Při silném výskytu je vhodné ošetření cca po 14 dnech opakovat. Ošetření musí být provedeno za vyšších teplot (Omite 570 EW nad 18 °C, Sanmite 20 WP nad 16 °C).

Přípravek Magus nelze v systémech integrovaného pěstování révy použít!

Obaleč jednopásý a obaleč mramorovaný

Počátek letu motýlů 1. generace nastal na sledovaných lokalitách v posledním týdnu dubna. Významnější let byl lokálně zaznamenán za teplejšího počasí na přelomu dubna a května (doposud nejpočetnější nálet, může být i vrcholem letové aktivity).

V dalším období došlo zejména v důsledku nízkých minimálních teplot k poklesu letové aktivity motýlů. Nárůst výskytu motýlů 1. generace lze opět očekávat při oteplení ve druhé polovině tohoto období.

Proti první generaci se ošetřují jen významně ohrožené porosty (pravidelný silný výskyt), zpravidla stačí jedno ošetření.

Sledujte a vyhodnocujte let motýlů a podle jeho průběhu a zvoleného přípravku stanovte termín případného ošetření.

Termín ošetření by měl být diferencován podle použitého přípravku. Regulátory růstu a vývoje členovců (Dimilin 48 SC, Nomolt 15 SC, Insegar 25 WP) je optimální použít na počátku významného letu, biologické přípravky (typ Biobit) 3–5 dní po vrcholu letu a ostatní ekologicky přijatelné přípravky (Integro, Steward 30 WG, SpinTor) 8–10(14) dní po vrcholu letu.

Biobit nepoužívejte při teplotách pod 16 oC, optimální účinnost je při teplotách nad

18 oC.

Poznámka:

Antre 70 WG*

Přípravek byl registrován v 1. čtvrtletí tohoto roku. V letošním roce však nebude k dispozici. Na trhu bude až od roku 2012.  Z tohoto důvodu nebude v situačních zprávách nadále uváděn.

Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách:

Ekovín – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.

https://ekovin.cz (prognostické zprávy, aktuální nálet obalečů)

Státní rostlinolékařská správa

http://eagri.cz/public/app/srsmapa (mapové výstupy)

http://eagri.cz/public/web/srs/portal/skodlive-organismy/aktualni-informace-o-vyskytu-so-a-poruch/monitorovaci-zpravy-2011/

http://www.srs.cz/meteo/app (prognózy – SET; popisy ŠO – Škůdci; Choroby)

Galati

http://www.galati.sk/galati  (signalizace ochrany)

AMET – sdružení Litschmann & Suchý

http://www.amet.cz (prognózy – plíseň révová 2011)

PřípravekÚčinná látkaObsah CuDávka přípravku (kg/ha x l/ha)Dávka Cu (g/ha)Přípustný počet ošetření
Aliette Bordeauxoxichlorid Cu(+fosetyl- Al)250 g/kg4 kg10002
Cuproxat SCzásaditý síran Cu190 g/l5 l9502
Champion 50 WPhydroxid Cu50%4 kg20001 *
Cuprocaffarooxichlorid Cu50%4 kg20001 *
Cuprocaffaro Microoxichlorid Cu375 g/kg1,75 kg 3,50 kg656,21312,51-2 **(2x do 2,6 kg)
Flowbrixoxichlorid Cu380 g/l1,25-1,52,5-3,0 l475-720950-11401-2(2x do 2,6 l)
Funguran-OH 50 WPhydroxid Cu50%4 kg20001 *
Kocide 2000hydroxid Cu35%2,5-3,75 kg875-13151-2(2x do 2,8kg)
Kuprikol 50oxichlorid Cu50%4 kg20001 *
Kuprikol 250 SCoxichlorid Cu25%6-8 l1500-20001 *
Ridomil Gold Plus 42,5 WPoxichlorid Cu +(metalaxyl-M)400 g/kg3,5 – 4 kg1400-16001 *

 *  Přípravky s vyšším obsahem mědi  (Cuprocaffaro, Funguran-OH 50 WP,

   Champion 50 WP. Kuprikol 50) mohou být použity pouze 1x v max. dávce 4 kg/ha.

** Přípravek Cuprocaffaro Micro lze použít 2x při snížené dávce do 2,6 kg/ha;

    i tato dávka zajistí dobrou účinnost. Při jiném uspořádání dávkování je třeba

    respektovat celkovou dávku maximálně 5,2 kg/ha/rok.

Při rozhodování o termínu použití měďnatého fungicidu by mělo být zohledněno maximální využití účinnosti na plíseň révy a uplatnění vedlejšího vlivu na zpevnění pletiv, které může zlepšit vyzrání a tak zvýšit odolnost k mrazu (pozdní použití). Nejefektivnější použití měďnatého fungicidu je využití vysoké a dlouhodobé účinnosti k ochraně starých listů (ukončený růst) proti plísni révy. Současně je příznivě ovlivněno i vyzrávání réví a rezidua mědi mohou také příznivě ovlivnit zdravotní stav a kvalitu vína.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam