ZPRÁVA Č. 20

CHOROBY

Šedá hniloba hroznů révy

Lokálně byly zjištěny ojedinělé výskyty choroby.  Probíhá fáze zrání, započala sklizeň raných odrůd. Od počátku zrání (zaměkání) trvá období zvýšené citlivosti hroznů k infekci.

Ke škodlivému napadení plísní šedou (kyselá hniloba) dochází do období dosažení cukernatosti cca 19o NM. Pokud dojde k infekci zralých hroznů, projeví se napadení jako „ušlechtilá“ hniloba. 

Dle předpovědi budou v tomto období zpočátku lokální dešťové srážky, v polovině dojde k oteplení a v závěru období bude opět relativně teplé počasí beze srážek.  

Tam kde budou vydatnější a zejména opakované dešťové srážky, může dojít k dalšímu šíření choroby, především u pozdnějších náchylných odrůd.

Ošetření v tomto období již nepřináší požadovaný efekt a nelze je doporučit. 

Výskyty šedé hniloby významně podporují zahuštění porostů (déletrvající ovlhčení, vyšší vlhkost vzdušná), nevyrovnaná výživa (zejména nadbytek dusíku a nedostatek vápníku) a poškození hroznů (především obaleči, kroupy).

Významnou součástí ochrany proti šedé hnilobě jsou preventivní pěstební opatření, která zajišťují vzdušnost porostu a keře (provádění zelených prací včetně přiměřeného odlistění zóny hroznů) a snižují vnímavost hroznů k napadení.

Octová hniloba

V minulém období byly lokálně zjištěny, především u raných aromatických odrůd, výskyty octové hniloby.

Jednotlivé bobule nebo menší skupiny bobulí, výjimečně i větší části hroznu, se zbarvují světle hnědě (bílé odrůdy) nebo červenohnědě (modré odrůdy). Typická je octová vůně rozrušené, kašovité dužniny.

Příčinou jsou octové bakterie (např. rodu Acetobacter) a kvasinky (např. rodů Candida, Pichia, Hanseniaspora, Kloekeria), které osídlují poškozené bobule (houby, škůdci, fyziologická a mechanická poranění).

Produkty rozkladu vábí octomilky (Drosophila melanogaster), které mohou původce dále šířit.

Silněji poškozené hrozny je třeba při sklizni vytřídit, dávají nepříjemnou vůni a chuť vínům.

Fytoplazmové žloutnutí a červenání listů révy (Potato stolbur phytoplasma)

Opět i v letošním roce byl na většině lokalit ve vinařské oblasti Morava zjištěn výskyt fytoplazmového žloutnutí a červenání listů révy.  

Příznaky onemocnění:

Modré odrůdy: tmavočervené zbarvení listů celých nebo částí keřů (kmínek, rameno), jednotlivých letorostů, nebo i jednotlivých listů a částí listů. Pokud jsou tmavě červeně zbarveny části listů, jsou ohraničeny nervaturou.

Bílé odrůdy: žlutozelené zbarvení listů celých nebo částí keřů (kmínek, rameno), jednotlivých letorostů, nebo i jednotlivých listů a částí listů. Pokud jsou žlutozeleně zbarveny části listů, jsou ohraničeny nervaturou. Časté je zlatožluté zbarvení hlavních žilek.

Společné příznaky: svinování listů, zasychání mladých hroznů (zůstávají suché na keřích), zavadání a scvrkávání zrajících hroznů, špatný vývoj (nestejná velikost bobulí), pozdější a nestejnoměrné vyzrávání hroznů, hnědočerné ohraničené skvrny na vyzrávajících letorostech, špatné vyzrávání letorostů, chřadnutí keřů.

Soubor ochranných opatření zahrnuje:

1)   opatření k omezení výskytu vektorů, především křísa žilnatky vironosné,

2)   opatření k omezení výskytu hostitelských, především rezervoárových rostlin patogenu a současně hostitelů vektoru (svlačec rolní a kopřiva dvoudomá),

3)   opatření k omezení výskytu ostatních hostitelů patogenu (především druhy čeledi lilkovité a některé druhy čeledí hvězdnicovité a bobovité),

4)   zajištění produkce zdravého výsadbového materiálu,

5)   zmlazení silně napadených keřů a následné zapěstování nových kmínků.

6)   odstranění velmi silně napadených keřů

Doporučené opatření:

Označit příznakové keře!

Silněji a silně nemocné keře v předjaří zmladit a zapěstovat nový kmínek.

V následujících letech sledovat případný opakovaný projev onemocnění.  

FYZIOLOGICKÉ PORUCHY

Abiotické vadnutí hroznů révy

Na mnoha lokalitách byly zjištěny, především u odrůdy Zweigeltrebe, silné výskyty abiotického vadnutí hroznů révy.

V období dozrávání se zastaví vývoj a dozrávání hroznů a bobule zavadají (porucha zrání hroznů). Projev je zpravidla postupný a jsou významné rozdíly v postižení jednotlivých keřů. Není závislost na lokalizaci hroznů na keři a na tažni. Později postižené hrozny se vizuálně dlouho jeví jako zdravé, poškození lze nejlépe posoudit hmatem. Bobule se později scvrkávají a při sklizni i opadávají. Poškozené hrozny nevyzrávají, mají méně cukru a více kyselin. Výskyt významně ovlivňuje průměrnou cukernatost sklizně.

Abiotické vadnutí hroznů je třeba odlišit od abiotického odumírání třapiny, které je způsobeno nedostatkem vápníku, příp. hořčíku.

U abiotického vadnutí hroznů jsou při projevu poruchy stopky bobulí zelené, u abiotického odumírání třapiny dochází nejdříve k nekróze části třapiny nebo stopeček bobulí. Teprve následně dochází k zavadání bobulí.

Abiotické vadnutí hroznů je komplexní onemocnění zapříčiněné především nedostatky ve výživě a stresovými situacemi, zejména nepříznivým počasím. Za rozhodující je považován nedostatek draslíku a nevhodný poměr K:Mg. Zavadlé hrozny mají vždy menší obsah draslíku než zdravé. Nedostatek draslíku může souviset s deficitem v půdě nebo omezeným příjmem rostlinou. Draslík je lépe přijímán za dostatečné vlhkosti půdy. Výskyt ovlivňují také nedostatek vláhy, extrémní střídání teplot, utužení půdy, neharmonická výživa mikro i makroprvky, nadměrné zatížení keřů apod.

Výskyt abiotického vadnutí hroznů v letošním roce byl především ovlivněn nedostatkem vláhy v průběhu srpna, který limitoval příjem draslíku rostlinou.

Při silném výskytu by bylo vhodné provést agrochemický půdní rozbor a pokud to bude možné i listovou analýzu (v době kvetení a zaměkání, případně zrání) a v případě potřeby přihnojit hloubkově draselnými hnojivy. 

Postižené hrozny, které významně snižují průměrnou cukernatost, je vhodné před sklizní odstranit (vystříhat).Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách: Ekovín – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.https://ekovin.cz (prognostické zprávy, aktuální nálet obalečů) Státní rostlinolékařská správahttp://eagri.cz/public/app/srsmapa (mapové výstupy)http://eagri.cz/public/web/srs/portal/skodlive-organismy/aktualni-informace-o-vyskytu-so-a-poruch/monitorovaci-zpravy-2011/http://www.srs.cz/meteo/app (prognózy – SET; popisy ŠO – Škůdci; Choroby) Galatihttp://www.galati.sk/galati  (signalizace ochrany) AMET – sdružení Litschmann & Suchýhttp://www.amet.cz (prognózy – plíseň révová 2011)

Ostatní informace

Informace o povolení vyššího počtu ošetření

Svaz  vinařů ČR, o.s. i Ekovín, o.s. požádali v loňském roce, vzhledem k  mimořádnému průběhu počasí a ohrožení porostů houbovými chorobami, o povolení vyššího počtu ošetření než 6x v průběhu vegetace (výjimka z Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., v platném znění).

Na základě této žádosti Mze ČR povolilo od letošního roku změnu, která umožňuje až 8 ošetření, při sankci za každé další ošetření nad NV č. 79/2007 Sb., v platném znění, původně stanovený limit (6 ošetření).

Při 7 ošetřeních bude krácena dotace o 25 % a při 8 ošetřeních o 50 %.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam