ZPRÁVA Č.5

5. SITUAČNÍ ZPRÁVA OCHRANA RÉVY VINNÉ ve vinařské oblasti Morava  v 23. týdnu ( 7.6.2010 – 13.6.2010)

Choroby

Plíseň révy

Teplotní suma pro zralost oospor (SET8,0 = 170 DS) byla splněna v celé vinařské oblasti Morava na počátku druhé dekády května.

Metody založené na vyhodnocování průběhu srážek (srážkové metody) na sledovaných lokalitách upozorňují nadále na potřebu ošetření.

Potvrdil se předpoklad, že v průběhu předminulého deštivého období došlo k početným primárním infekcím, které se manifestovaly v průběhu minulého období.

První primární výskyty byly zjištěny na mnoha lokalitách. Vzhledem k nepříznivým teplotním podmínkám byly porosty patogenu na napadených listech špatně vyvinuté (atypické, málo větvené sporangiofory a malý počet zoosporangií).

Situace se však změnila po oteplení, ke kterému došlo v závěru minulého období.

Jakmile budou splněny podmínky infekční periody, dojde k intenzivní sporulaci.

Je třeba nadále vyhodnocovat průběh počasí a průběžně sledovat první výskyty (níže položené části výsadeb nebo výsadby, uzavřené lokality; trvání inkubační doby při teplotě 22-26oC – 4 dny, 18oC –  6 dnů, 14oC – 10 dnů) a výskyty zohlednit 

v systému ošetření (interval mezi ošetřeními, volba přípravku).

 V průběhu tohoto období bude podle předpovědi trvat teplé až velmi teplé počasí, v závěru dojde k mírnému ochlazení. Na začátku a na konci období budou přeháňky a zejména na konci období i vydatnější srážky, převážně bouřkového charakteru.

Vzhledem k předpovědi počasí na toto období je třeba pokračovat v ošetřování porostů. Na lokalitách, kde nebudou před ošetřením zjištěny první výskyty, je vhodné nadále upřednostnit preventivně a kontaktně působící přípravky ze skupiny dithiokarbamátů (Dithane M 45, Dithane DG NeoTec, Novozir MN 80, Polyram WG) nebo přípravky ze skupiny ftalimidů (Captan 50 WP, Folpan 50 WP, Folpan 80 WG, Merpan 50 WP, Merpan 80 WG).

Na lokalitách, kde byly zjištěny před ošetřením první výskyty, je na pěstiteli, zda použije kontaktní preventivně působící nebo kombinovaný fungicid.

Účinnost kombinovaných přípravků obsahujících systémově nebo hloubkově působící účinné látky není ovlivňována následnými dešti a pokud jsou systémové, chrání i nově narůstající rostlinné části, případně působí kurativně.

Z kontaktně působících fungicidů jsou vhodné především přípravky typu Folpan, které zpevňují pletiva a zvyšují odolnost proti padlí, jsou účinné proti šedé hnilobě a neomezují populaci dravého roztoče T.pyri.

Pokud bude výjimečně na lokalitách s výskytem ošetřováno až po splnění podmínek infekční periody, je vhodné použít kurativně působící fungicid (Acrobat MZ, Fantic F, Melody Combi 65,3 WG, typ Ridomil, kurativní účinnost 3-4 dny).

Další ošetření usměrňujte podle některé z metod krátkodobé prognózy (Galati Vitis, SHMÚ Bratislava) a zjištění prvních primárních výskytů onemocnění.

Pokud je využívána pro usměrnění ochrany metoda krátkodobé prognózy a signalizace ošetření SHMÚ Bratislava (dle Šteberly), sledují se od 1. května srážky a kumulativní úhrny srážek se vynášejí týdně (od 15. května) do prognostického grafu.

Ošetření je třeba zahájit v případě, pokud se křivka kumulativních týdenních úhrnů srážek pohybuje v sektoru kalamitního výskytu (nad křivkou A), nebo před květem po dobu 14 dnů v oblasti mezi křivkami A a B, nebo pokud byly v oblasti zjištěny první primární výskyty.

Na všech sledovaných lokalitách se křivka kumulativních týdenních úhrnů srážek pohybuje v oblasti kalamitního výskytu

Padlí révy

Ošetření proti padlí révy není zatím potřebné.

V letošním roce lze předpokládat pozdější a pozvolný nástup onemocnění V důsledku pozdního nástupu a slabého výskytu onemocnění v loňském roce nemohlo dojít k infekcím spodních oček na letorostech, které zůstávají po řezu na tažních. Pokud k infekcím došlo, byly přezimující propagule eradikovány zimními mrazy (teploty v průběhu zimy poklesly opakovaně hluboko pod -15oC). 

Z těchto důvodu bude možné i u rizikových porostů provést první ošetření až v období krátce před květem (vynechat ošetření ve fázi 5-6 listů).

Podle předpovědi budou v tomto období relativně příznivé podmínky pro patogen (vyšší teploty a především jen lokální srážky).

Šedá hniloba květenství

V důsledku deštivého a převážně chladného počasí v průběhu minulých období byly na některých lokalitách zaznamenány výskyty šedé hniloby na listech a květenstvích révy. Na listech vznikají vodnaté (hnilobné) různě velké, často nepravidelné postupně hnědnoucí skvrny. Napadené části květenství jsou matně zelené až šedozelené, postupně zasychají a později opadávají. Napadeny mohou být jednotlivé květy, skupiny květů i celá květenství. Napadené části zpravidla porůstají šedé povlaky patogenu. V tomto období je velmi náchylná odrůda Műller-Thurgau. Výskyt souvisí s příznivým počasím pro patogen a zvýšenou vnímavostí révy k infekci za chladného počasí. Nebezpečí dalšího výjimečně i významnějšího výskytu lze omezit, pokud použijeme proti plísni révy fungicid se současnou nebo vedlejší účinností na šedou hnilobu (folpet a jeho kombinace). Za současného počasí k dalšímu šíření choroby nebude docházet.   

Živočišní škůdci

Hálčivec révový

Sledujte výskyty a intenzitu poškození.

Pokud bylo nebo bude zjištěno významné poškození (skvrnitost a deformace listů, nestejnoměrný růst letorostů) ošetřete specifickým akaricidem (Omite 570 EW, Sanmite 20 WP). Zejména při velmi silném výskytu je třeba ošetření cca po 14 dnech opakovat. V tomto období budou dle předpovědi příznivé teplotní podmínky pro použití specifických akaricidů. Omite 570 EW je účinný až při teplotách nad 18oC, Sanmite při teplotách nad 15oC.

Pokud by byl použit proti sviluškám přípravek Cascade 5 EC, zajistí současně plnou účinnost i na hálčivce révového.

Přípravek Magus nelze v systémech integrovaného pěstování révy použít!

Obaleč jednopásý a obaleč mramorovaný

Postupně končí nebo skončil let motýlů první generace.

Pokud byl v minulém období na některých lokalitách zaznamenán významnější let,  lze ještě provést ošetření ekologicky přijatelnými přípravky Integro, Steward 30 WG, SpinTor, kterými se ošetřuje 8-10(14) dní po vrcholu letu.

Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách:

Ekovín – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.

http://siphv.artemon.cz:8080/vino-ip/

Státní rostlinolékařská správa

               http://www.srs.cz/

               http://www.srs.cz/meteo/app                     

Biocont Laboratory, s.r.o.

               http://www.biocont.cz/

Galati

               http://www.galati.sk/galati

PřípravekÚčinná látkaObsah CuDávka přípravku (kg/ha x l/ha)Dávka Cu (g/ha)Přípustný počet ošetření
Aliette Bordeauxoxichlorid Cu(+fosetyl- Al)250 g/kg4 kg10002
Cuproxat SCzásaditý síran Cu190 g/l5 l9502
Champion 50 WPhydroxid Cu50%4 kg20001 *
Cuprocaffarooxichlorid Cu50%4 kg20001 *
Cuprocaffaro Microoxichlorid Cu375 g/kg1,75 kg 3,50 kg656,21312,51-2 **(2x do 2,6 kg)
Flowbrixoxichlorid Cu380 g/l1,25-1,52,5-3,0 l475-720950-11401-2(2x do 2,6 l)
Funguran-OH 50 WPhydroxid Cu50%4 kg20001 *
Kocide 2000hydroxid Cu35%2,5-3,75 kg875-13151-2(2x do 2,8kg)
Kuprikol 50oxichlorid Cu50%4 kg20001 *
Kuprikol 250 SCoxichlorid Cu25%6-8 l1500-20001 *
Ridomil Gold Plus 42,5 WPoxichlorid Cu +(metalaxyl-M)400 g/kg3,5 – 4 kg1400-16001 *

*  Přípravky s vyšším obsahem mědi  (Cuprocaffaro, Funguran-OH 50 WP, Champion 50 WP. Kuprikol 50) mohou být použity pouze 1x v max. dávce 4 kg/ha.

** Přípravek Cuprocaffaro Micro lze použít 2x při snížené dávce do 2,6 kg/ha;

    i tato dávka zajistí dobrou účinnost. Při jiném uspořádání dávkování je třeba

    respektovat celkovou dávku 5,2 kg/ha/rok.

Při rozhodování o termínu použití měďnatého fungicidu by mělo být zohledněno maximální využití účinnosti na plíseň révy a uplatnění vedlejšího vlivu na zpevnění pletiv, které může zlepšit vyzrání a tak zvýšit odolnost k mrazu (pozdní použití). Nejefektivnější použití měďnatého fungicidu je využití vysoké a dlouhodobé účinnosti k ochraně starých listů (ukončený růst) proti plísni révy. Současně je příznivě ovlivněno i vyzrávání réví a rezidua mědi mohou také příznivě ovlivnit zdravotní stav a kvalitu vína.

Upozorňujeme, že podle Nařízení vlády č. 79/2007 Sb. v platném znění, příloha 8, ad B) Zakázané účinné látky v přípravcích na ochranu rostlin (réva vinná) nelze v systému agroenvironmentálních opatření, podopatření postupy šetrné k životnímu prostředí, titul integrovaná produkce použít následující účinné látky, obsažené v přípravcích:

alpha-cypermethrin – Vaztak 10 EC, Vaztak 10 SC,

bifenthrin – Talstar 10 EC (ukončena registrace k 30.5.2010)

carbofuran – nemá registraci pro révu

cypermethrin – nemá registraci pro révu

deltamethrin – Decis Mega, Decis Flow 2,5, Decis 15 EW, Decis EW 50

dichlobenil – Casoron G 

dimethoate – nemá registraci pro révu

diquat-dibromide – Reglone, Agri Diquat – 200 SL*, KeMiChem-Diquat 200 SL*, KeMiChem-Diquat-I 200 SL*, QLONE*, RC-Diquat 200 SL*, RealChemie-Diquat 200 SL*,   REGO*, Regular 200 SC*

fenazaquin – Magus 200 SC

fenithrothion – Sumithion Super (ukončeno použití)

fenproximate – nemá registraci pro révu

chlorpyrifos-methyl – Reldan 40 EC

chlorpyrifos – Oleoekol (Aliekol – ukončeno použití)

chlorothalonil – nemá registraci pro révu

lambda-cyhalothrin – Karate se Zeon technologií 5 SC, Karate 2,5 WG, KeMiChem-Lamdacyhalothrin 50 SC*, KeMiChem-Lamdacyhalothrin-I 50 SC*,

RC-Lambdacyhalothrin 50 SC*, Karate Zeon 050 SC*

paraquat – Gramoxone (ukončeno použití)

pirimiphos-methyl – nemá registraci pro révu

propyzamide – Kerb 50 W, KeMiChem-Propyzamid 50 W*, Prozamid 50 WP*

pyrethrin (směs přírodních pyrethrinů) – nemá registraci pro révu

terbuthylazin – Folar 525 FW (ukončeno použití)

triazamate – nemá registraci pro révu

zeta-cypermethrin – Fury 10 EW, Frontess 10 EW, KeMiChem-ZETA-CYPERMETHRIN 100 EW*

* dovoz souběžného přípravku dle § 53, zák. č. 326/2004 Sb., v platném

  znění. 

Nově registrované přípravky

Cuprocaffaro Micro (oxichlorid mědi 658 g/kg, Cu 375 g/kg, formulace WG)

Cuprocaffaro Micro je další měďnatý fungicid se speciální formulační úpravou, která umožňuje snížit dávkování mědi. Optimální formulační úprava  (menší částice, vysoce efektní smáčedla a dispergenty) zajišťuje lepší pokrytí ošetřených částí a lepší ulpění na povrchu rostlin. Nižší dávka mědi na ha umožňuje širší využití v integrované produkci a ekologickém vinařství a snižuje riziko pro životní prostředí.

Přípravek Cuprocaffaro Micro je určen k ochraně proti plísni révy. Do fáze BBCH 61 (počátek kvetení) se přípravek používá v dávce 1,75 kg/ha, dávka aplikační kapaliny max. 500 l vody /ha (min. koncentrace 0,35%); od fáze BBCH 61 (počátek kvetení) v dávce 3,5 kg/ha, dávka aplikační kapaliny max. 1000 l vody /ha (min. koncentrace 0,35%). V systému IP kde je možno použít maximálně 2 kg mědi /ha a rok lze přípravek v plné dávce použít 1x (1,31 kg mědi/ha), ve snížené dávce do  2,6kg/ha 2x. I tato snížená dávka zajistí dostatečnou účinnost. Při jiném uspořádání ochrany je třeba respektovat celkovou dávku 5,2 kg přípravku /ha/rok. Měďnaté fungicidy jsou vhodné především pro poslední ošetření proti plísni révy, kdy zajistí velmi dobrou ochranu zejména starších listů a mají další příznivá působení.  

Maximální počet ošetření 4x v průběhu vegetace. Ochranná lhůta (OL) 35 dnů pro hrozny moštové a OL-7 dnů pro hrozny stolní.

Držitel rozhodnutí o registraci: Isagro, S.p.A, Milano, Itálie.

Právní zástupce v ČR: Agro Aliance,s.r.o., Třebotov,ČR. 

Melody Combi 65,3 WG (iprovalicarb 90 g/kg + folpet 563 g/kg, formulace WG)

Kombinovaný fungicidní přípravek, iprovalicarb náleží do skupiny amidů kyseliny karboxylové (CAA fungicidy) a folpet do skupiny ftalimidů. Přípravek nahrazuje doposud používaný přípravek Melody Combi 43,5 WP. Má však mírně vyšší obsah obou účinných látek (při plné dávce), rozšířenou registraci proti šedé hnilobě a pro uživatele příznivější formulaci.

Iprovalicarb je specificky účinný proti peronosporomycetám. Působí kontaktně, systémově a dlouhodobě (14 dní). Je rychle přijímán, v rostlině se pohybuje akropetálně (xylemem). Účinkuje preventivně (omezuje klíčení zoosporangií a zoospor), kurativně (až do 4 dnů po infekci)a antisporulačně. Působí specificky, narušuje syntézu fosfolipidů a jejich ukládání v buněčných stěnách. Je ohrožen rezistencí. Riziko vzniku rezistence je nízké až střední. Cross-rezistence v rámci CAA fungicidů (další účinné látky dimethomorph – Acrobat MZ, mandipropamid – Pergado F). Přípravky ze skupiny CAA fungicidů nesmějí být použity více než v 50 % celkového počtu ošetření (tj. v systémech IP max. 3x). Folpet náleží k ftalimidům. Je účinný proti peronosporomycetám (plíseň révy), listovým skvrnitostem (červená spála révy) a hnilobám (šedá a bílá hniloba hroznů). Zpevňuje pletiva a omezuje výskyty padlí. Působí kontaktně a účinkuje preventivně. Není ohrožen rezistencí (vícebodové působení). Melody Combi 65,3 WG je u révy registrován proti plísni révy, červené spále révy a šedé a bílé hnilobě hroznů. Proti plísni révy do fáze BBCH 61 (počátek kvetení) se používá v dávce 0,9 kg/ha, dávka aplikační kapaliny max. 500 l vody /ha (min. koncentrace 0,18 %) proti červené spále révy v dávce 0,9 kg/ha (do BBCH 61) až 1,2 kg/ha (při použití po odkvětu), proti šedé hnilobě v dávce 1,2 kg/ha (při dokvétání) až 1,8 kg/ha (především při zapojování hroznů) a proti bílé hnilobě hroznů v dávce 1,8 kg/ha.

Přípravek je možné použít 4x v průběhu vegetace, po dvou ošetřeních přerušit sled použitím přípravku s odlišným působením. Přípravek je povolen jen k ošetření moštových hroznů. Ochranná lhůta (OL)28 dní.

Přípravek je vhodné použít proti plísni révy, především preventivně v období zvýšeného nebezpečí napadení porostů. Optimální je jeho použití v období, kdy se využije jeho současná účinnost na šedou hnilobu (dokvétání, zapojování hroznů). Je vhodný také k výjimečnému kurativnímu ošetření (do 4 dnů) po nepokryté infekci nebo infekční periodě.

Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer Crop Science AG, Manheim, Německo. 

Právní zástupce v ČR: Bayer, s.r.o., Praha, ČR. 

Mildicut (cyazofamid 25 g/l, formulace SC)

Cyazofamid je fungicidní účinná látka ze skupiny cyanoimaidazolů. Působením náleží mezi QiI fungicidy (quinone inside inhibitors). Je specificky účinná na peronosporomycety. Působí preventivně a krátkodobě kurativně (do 24 hod). Účinkuje kontaktně a translaminárně. Působí v Qi místě cytochromálního komplexu bc1, narušuje proces dýchání. Zabraňuje klíčení zoosporangií a zoospor, inhibuje pohyb zoospor a omezuje sporulaci. Je ohrožena rezistencí. Riziko ohrožení rezistencí je střední až vysoké (dle FRAC). Dodržovat obecná doporučení k oddálení vzniku rezistence.

Mildicut je určen k ochraně révy proti plísni révy. Do fáze BBCH 61 (počátek kvetení) se používá v dávce 2 l/ha, dávka aplikační kapaliny max. 500 l vody /ha (min. koncentrace 0,4%); a od fáze

BBCH 61 (počátek kvetení) v dávce 3,5-4 l/ha, dávka aplikační kapaliny max.1000 l vody/ha (min. koncentrace 0,4%). Nižší dávka v rámci uvedeného rozmezí se použije k ošetření ve fázi nasazování hroznů a při nižším ohrožení porostu. Mildicut je vhodný především k preventivnímu ošetření při silnějším ohrožení porostů. Maximální počet ošetření 3x v průběhu vegetace. Po 2 ošetřeních přerušit sled použitím fungicidu s odlišným působením. Ochranná lhůta (OL) 21 dnů.

Držitel rozhodnutí o registraci: ISK Biosciences Europe S.A., Brusel, Belgie

Pergado F (mandipropamid 50 g + folpet 400 g/kg, formulace WG)

Kombinovaný fungicidní přípravek, mandipropamid náleží do skupiny amidů kyseliny karboxylové (CAA fungicidy) a folpet do skupiny ftalimidů. Mandipropamid je specificky účinný proti peronosporomycetám. Působí kontaktně a translaminárně, účinkuje preventivně a krátkodobě kurativně (2 dny). Potlačuje klíčení zoosporangií, omezuje růst mycelia a tvorbu haustorií, působí antisporulačně. Působí specificky (jednobodově) inhibuje syntézu fosfolipidů a jejich ukládání v buněčných sténách. Je vázán na voskovou vrstvu na povrchu rostlinných částí, což zvyšuje odolnost vůči dešti. Riziko vzniku rezistence je nízké až střední. Cross-rezistence v rámci CAA fungicidů (další účinné látky dimethomorph Acrobat MZ, iprovalicarb Melody Combi 65,3 WG). Přípravky ze skupiny CAA fungicidů nesmějí být použity více než v 50 % celkového počtu ošetření (tj. v systémech IP max. 3x). Folpet náleží k ftalimidům. Je účinný proti peronosporomycetám (plíseň révy), listovým skvrnitostem (červená spála révy) a hnilobám (šedá a bílá hniloba hroznů). Zpevňuje pletiva a omezuje výskyty padlí. Působí kontaktně a účinkuje preventivně. Není ohrožen rezistencí (vícebodové působení).

Přípravek Pergado F je určen k ochraně proti plísni révy. Do fáze BBCH 61 (počátek kvetení) se používá v dávce 1,25 kg/ha, dávka aplikační kapaliny max. 500 l vody /ha (min. koncentrace 0,25%); a od fáze BBCH 61 (počátek kvetení) v dávce 2,0-2,5 kg/ha, dávka aplikační kapaliny max.1000 l vody/ha (min. koncentrace 0,2-0,25%). Nižší dávka v rámci uvedeného rozmezí se použije k ošetření ve fázi nasazování hroznů a při nižším ohrožení porostu. Pergado F je vhodné použít především k preventivnímu ošetření při silnějším ohrožení porostů. Optimální je jeho použití v období, kdy se využije jeho dobrá vedlejší účinnost na šedou hnilobu (dokvétání, zapojování hroznů). Maximální počet ošetření 3x v průběhu vegetace, po 2 ošetřeních je třeba přerušit sled použitím fungicidu s odlišným působením. Přípravek je určen jen k ošetření moštových hroznů. Ochranná lhůta (OL) 28 dnů.

Držitel rozhodnutí o registraci: Syngenta Crop Protection AG, Basilej, Švýcarsko 

Právní zástupce v ČR: Syngenta Czech, s.r.o., Praha, ČR

Profiler (fluopicolide 44,4 g/kg + fosetyl-Al 667 g/kg, formulace DG)

Kombinovaný fungicidní přípravek, fluopicolide náleží do skupiny acylpicolidů a fosetyl-Al k etylfosfonátům. Fluopicolide je specificky účinný na peronosporomycety. Působí preventivně, krátkodobě kurativně (do 48 hod.)a antisporulačně. Účinkuje kontaktně, translaminárně a lokálně systémově. Je rychle přijímán a v rostlině se pohybuje akropetálně (xylémem). Působí specificky, pravděpodobně narušuje tvorbu a ukládání spektrinů. Inhibuje mobilitu a zastavuje klíčení zoospor (nabobtnají a praskají) a růst mycelia. Je ohrožen rezistencí. Nepatří k žádné doposud známé skupině cross-rezistence. Míra rizika rezistence nebyla doposud definována. Fosetyl-Al náleží k etyfosfonátům. Působí především na peronosporomycety, vykazuje však částečnou účinnost na některé houby (např. šedá hniloba) a bakterie. Účinkuje systémově, pohyb v rostlině je akropetální (xylemem) i bazipetální (floemem). Působí preventivně a dlouhodobě. Buduje odolnost rostliny a ovlivňuje syntézu aminokyselin a skladbu bílkovin. Dobře chrání nově narůstající části rostlin. Je ohrožen rezistencí. Velmi nízké riziko vzniku rezistence.

Profiler je proti plísni révy registrován do fáze BBCH 61 (počátek kvetení) v dávce 1,5 kg/ha, dávka aplikační kapaliny max. 500 l vody /ha (minimální koncentrace 0,3%); a od fáze BBCH 61 (počátek kvetení) v dávce 3,0 kg/ha, dávka aplikační kapaliny max. 1000 l vody /ha (minimální koncentrace 0,3%).  V etiketě je dávka od fáze BBCH 61 upravena v rozmezí 2-3 kg ha/ha. Nižší dávka z doporučeného rozmezí se použije k ošetření ve fázi nasazování bobulí a při nižším ohrožení porostu. V dávce 3 kg/ha vykazuje přípravek vedlejší účinnost na šedou hnilobu. Přípravek nepoužívat v kombinaci s přípravky Sulikol 750 SC a Steward a s listovými hnojivy obsahujícími dusík ve amoniakální formě. Profiler je vhodný především k preventivnímu ošetření při silném ohrožení porostů v období intenzivního růstu révy. Vhodný je také pro ošetření před květem (dlouhodobá účinnost). Maximální počet ošetření 3x v průběhu vegetace, po 2 ošetřeních přerušit sled ošetření fungicidem s odlišným působením. Ochranná lhůta (OL) 21 dní.  

Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer Crop Science AG, Manheim, Německo. 

Právní zástupce v ČR: Bayer, s.r.o., Praha, ČR. 

SpinTor (spinosad 240 g/l, formulace SC)

Širokospektrální insekticidní přípravek s účinnou látkou spinosad. Účinná látka spinosad je přírodní produkt, získaný fermentační činností půdní aktinomycety Sacharopolyspora spinosa (někdy uváděno jako produkt bakterie S.spinosa), aktinomycety jsou bakterie, třída Actinobacteria.

Biologicky aktivní metabolit obsahuje dvě složky – spinosyn A a spinosyn D. Přípravek působí požerově a kontaktně. Požerový efekt je 5-10x vyšší. Jde o látku se zcela novým mechanismem účinku, působí prostřednictvím nervového systému, ovlivňuje aktivitu neuronů, což vede k hyperaktivitě a k úhynu hmyzu. Spinosad má relativně nízkou toxicitu vůči teplokrevným živočichům (krátké ochranné lhůty). Je však hodnocen jako zvláště nebezpečný pro necílové členovce (citliví jsou především blanokřídlí parazitoidi) a je vysoce toxický pro vodní organismy. Z těchto důvodů je zapotřebí určité obezřetnosti při jeho používání v integrované produkci u pereniálních plodin. V révě je povolen proti obalečům v dávce 0,2-0,3 l/ha. Nižší dávka je určena proti první, vyšší dávka proti druhé generaci. Přípravek se aplikuje podle signalizace 7-14 dní po vrcholu letové aktivity. Spinosad je v EU povolen v ekologickém (organickém) zemědělství. Maximální počet ošetření 2x v průběhu vegetace. Nepoužívat v bloku, ale střídat s přípravkem s odlišným působením.

Držitel rozhodnutí o registraci: Dow AgroSciences, s.r.o., ČR

Poznámky k dávkování přípravků na ochranu rostlin

Od roku 2008 zohledňují registrované dávky fungicidů a zoocidů olistění keřů révy. Do fáze BBCH 61 (počátek kvetení) je registrováno nižší, ve většině případů poloviční množství plné dávky a od BBCH 61 plná dávka. Např. Fantic F do BBCH 61 (počátek kvetení)1 kg/ha, maximální dávka aplikační kapaliny do 500 l/ha (min. koncentrace 0,2 %) a od BBCH 61 (počátek kvetení) 2 kg/ha, maximální dávka aplikační kapaliny 1000 l/ha (min. koncentrace 0,2 %). Použití nižší dávky do fáze BBCH 61 je odůvodněno skutečností, že celková zelená plocha keřů v období do počátku kvetení nedosahuje ani polovinu plného olistění (cca 40000 m2/ha). Tuto menší zelenou plochu keřů lze dokonale ošetřit nižší dávkou aplikační kapaliny, přičemž plnou účinnost zajistí stejná koncentrace přípravku (1 l v max. 500 l/ha = min. 0,2%; 2 l v max. 1000 l/ha = min. 0,2%). Princip dodržení dávky na 1ha, resp. zvyšování koncentrace při snižování dávky aplikační kapaliny zůstává zachován.  Pokud snižujeme dávku aplikační kapaliny v období před květem pod 500 l/ha (doporučené rozpětí 200 – 500 l/ha a později pod 1000 l/ha (doporučené rozpětí 200 – 1000 l/ha), zvyšujeme koncentraci tak, aby byla zachována dávka přípravku na ošetřenou plochu. (např. Fantic F do BBCH 61 1kg/ha, později 2kg/ha).

Tento princip odstupňovaného dávkování lze využít i u přípravků s jedinou doporučenou dávkou. Registrovaná dávka by měla vždy představovat minimální dávku, která zajistí jejich požadovanou účinnost při plném olistění (od BBCH 75). Do fáze BBCH 61 bude vždy dostačující poloviční dávka dávky, která zajistí dobrou účinnost při plném olistění (vzrůstu) keřů daného porostu.        

Poznámky k listové aplikaci boru

V loňském roce došlo u citlivých odrůd ke špatnému odkvětu a k projevu sprchávání květenství a hráškovatění hroznů. Příčinou bylo především nepříznivé počasí v období kvetení (velmi chladné počasí v závěru května a v první polovině června, vydatné deště od počátku 3. dekády června). Pro odkvět révy jsou nepříznivé již teploty pod 15oC (optimum 24-27oC). Současně byl zjištěn na více lokalitách nedostatek boru, který se podílel na špatném odkvětu. Nedostatek boru souvisel s nepříznivými podmínkami pro příjem (nedostatek vláhy v dubnu a v květnu, velmi chladné počasí v první polovině června) v období malé počáteční aktivity kořenů révy. Nedostatek boru se projevuje především na alkalických půdách s vysokým obsahem přístupného vápníku.   

    Na základě loňského výskytu uvažují v letošním roce pěstitelé o použití listových hnojiv s obsahem boru v období před květem. Použití je potřeba zvážit, neboť zejména opakovaná aplikace nemusí mít jen pozitivní důsledky.

Počasí v letošním roce se doposud vyvíjí zcela odlišně (dostatek dešťových srážek, nízké teploty), než v loňském roce. Dostatek vláhy je pro příjem boru příznivý, nízké teploty mohou příjem boru omezovat. K této skutečnosti je třeba přihlédnout. K vývoji normálních hroznů postačí podle odrůd oplodnění 30-60% kvítků. Další zlepšení oplodnění může vést k nadměrnému zahuštění hroznů i vytlačování bobulí a následně ke zvýšenému výskytu hnilob.

Z těchto důvodů by použití boru před květem mělo být uvážlivé. V úvahu přichází ošetření ploch s pravidelnými výskyty sprchávání a hráškovatění (citlivé odrůdy) na lokalitách, kde je problematický příjem boru (pozemky s alkalickým pH a vyšším obsahem přístupného vápníku).

Přihlédnuto by mělo být také k předpovědi počasí v období od počátku kvetení. Schopnost rychlého příjmu boru umožní využití střednědobé předpovědi počasí v období před květem. V každém případě doporučujeme vždy ponechat určitou (i malou) část porostu neošetřenou ke kontrole efektivnosti zásahu.  

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam