Možnosti současného plnění celofaremní ekoplatby a doplňkové platby na EZ vinice 2024+

K Vašemu dotazu ohledně zajištění pokryvu za účelem plnění podmínek celofaremní ekoplatby uvádíme, že žadatel na ploše zemědělské půdy evidované v evidenci využití půdy ke dni podání žádosti se zemědělskou kulturou vinice má povinnost zajistit pokryv každého druhého meziřadí a manipulačního prostoru (pokryv upravuje § 9 odst. 2 NV 73/2023 Sb.: travní porost, založení porostu víceleté plodiny, nebo osevní směs v podopatření integrovaná produkce révy vinné podle nařízení vlády upravující agroenvironmentálně-klimatická opatření), viz ustanovení § 17 odst. 2 písm. a) NV 83/2023, Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, v platném znění:

 (2) Žadatel na ploše zemědělské půdy evidované v evidenci využití půdy ke dni podání žádosti se zemědělskou kulturou vinice

a) zajistí v období od 1. června do 30. září roku podání žádosti pokryv podle nařízení vlády upravujícího pravidla podmíněnosti plateb zemědělcům každého druhého meziřadí a manipulačního prostoru, s výjimkou nově vysazené nebo dosazené vinice po dobu 3 let; v případě vinice o počtu meziřadí menším než 2 žadatel zajistí pokryvnost jediného meziřadí,

Pro úplnost dodáváme, že mezi další povinné požadavky celofaremní ekoplatby podle NV 83/2023, Sb., v platném znění, patří také:

  • evidence v LPIS na žadatele nejméně ode dne podání žádosti Fondu do 30. září roku podání žádosti (§17 odst. 1 písm. a)),
  • obhospodařování (§17 odst. 1 písm. b)),
  • provedení mechanické údržby meziřadí a manipulačního prostoru do stanoveného termínu (§17 odst. 2 písm. b)),
  • dodržení zákazu aplikace herbicidů v meziřadí a manipulačním prostoru (§17 odst. 2 písm. c)),
  • dodržení maximálního počtu aplikací herbicidů v příkmenném pásu vinice v kontrolním období (§17 odst. 2 písm. d)).

§ 9 odst. 2 NV 73/2023 Sb:

Povinnost plnění podmínky standardu DZES 6 MINIMÁLNÍ PŮDNÍ POKRYV PŮDY

Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda zajistí v období po sklizni hlavní plodiny nejméně alespoň do 31. října příslušného roku pokryv na minimálně 80 % výměry standardní orné půdy evidované v evidenci využití půdy na žadatele k rozhodnému datu.

Žadatel na jím užívaném dílu půdního bloku s druhem zemědělské kultury trvalá kultura vinice zajistí v období nejméně alespoň od 1. června do 31. října příslušného roku pokryv manipulačního prostoru a každého čtvrtého meziřadí, s výjimkou nově vysazené nebo dosazené vinice po dobu do 3 let, nebo pokryvnost pokryv alespoň jednoho meziřadí v případě vinice o počtu meziřadí menším než 4,

a) travním pokryvem,

b) založením porostu víceleté plodiny, nebo

c) výskytem osevní směsi v podopatření integrovaná produkce révy vinné podle nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření.

V rámci opatření Ekologické zemědělství podle § 14 nařízení vlády č. 81/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů je žadatele povinen zajistit, aby se nejméně v každém druhém meziřadí nacházel nejpozději do 24 měsíců od výsadby vinice souvislý bylinný pokryv. Nově je žadateli umožněno podle § 14a zažádat o doplňkovou platbu k dotaci na zemědělskou půdu s druhem zemědělské kultury vinice.  Pro splnění podmínky je žadatel povinen založit do 31. října příslušného kalendářního roku porost, který se skládá z lipnicovitých, bobovitých nebo jiných dvouděložných rostlin nebo směsí těchto plodin, v meziřadí, na kterém se nenachází souvislý bylinný pokryv podle § 14 písm. c), a ponechá jej v meziřadí alespoň do 31. března následujícího kalendářního roku.

Schéma plnění podmínky ozelenění meziřadí vinic pro I. a II. pilíř.

Pozn.: DP – doplňková platba (EZ/AEKO-IPV), Cf. Ek. – Celofaremní ekoplatba (NV 83/2023), DZES 6 – Standard minimální pokryv půdy pro zamezení vzniku holé půdy v nejcitlivějších obdobích (NV73/2023), EZ – Ekologické zemědělství (NV 81/2023), IP – integrovaná produkce révy vinné (Agroenvironmentálně-klimatická opatření NV 80/2023)

zdroj.: MZE, Bioinstitut

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam