Směrnice ekologické produkce

Předpis platný pro členy svazu EKOVÍN, kteří hospodaří systémem ekologické produkce

Členské podniky svazu hospodařící systémem BIO se zavazují dodržovat tyto směrnice.

Uplatňuje-li podnik po 3 roky, bez závažného porušení, doporučené technologie při produkci hroznů ve vinici, získává právo označovat hrozny ochrannou známkou svazu EKOVÍN. 

Striktním dodržováním základních prvků je jak v ČR, tak v ostatních zemích EU podmíněno získání dotací za hospodaření v ekologickém systému produkce. Smyslem dotování vinohradníků hospodařících tímto systémem je podpora co nejširšího uplatnění ekologicky vhodných technologií trvale udržitelného rozvoje. To znamená technologií, které přispívají k ochraně a podpoře biodiverzity v krajině, minimalizaci zátěže hroznů a vín cizorodými látkami a v neposlední řadě i minimalizaci množství používané energie z fosilních zdrojů.

Aktuálně platné směrnice:

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam