Projekt PHARE „INTERPRISE“

EU_1.jpgZávěrečná zpráva pilotního projektu Integrovaná produkce révy vinné na Jižní Motavě – vytvoření podmínek pro čerpání podpory ze strukturálních fondů EU

Úvod

V součastném zemědělství se významně rozvíjí trendy ekologicky orientovaných sytémů hospodaření – biozemědělství a integrovaná produkce. S touto změnou pohledu přichází logicky i změna priorit v podpoře zemědělství směrem k jeho mimoprodukčním funkcím a to se projevuje i ve způsobu rozdělování strukturálních fondů EU.

Cíle projektu a jejich naplnění

Cíle projektu byli rozděleny do tří hlavních kategorií:

  • školení, semináře, konference
  • propagace, publikace, organizace
  • poradenství

Cílem těchto aktivit bylo zvyšování kvalifikace vinařů s cílem optimálního využití prvků IP, podpora a propagace uplatnění IP v českém a moravském vinohradnictví a vytvoření podmínek pro čerpání podpory ze strukturálních fondů EU.

a) Školení, semináře, konference

Konference ozelenění vinic – Geisenheim (Německo) 4. – 7. 9. 2002 – proběhl XIV. mezinárodní kolloquium o ozelenění vinic, které se konalo v německém Geisenheimu. Tohoto kolloquia se zúčastnilo šest zástupců z České republiky a z toho dva aktivně (Hluchý M.- Změny biodiverzity v trvale zatravněných vinicích a Postbiegel E. – Kvalita vína ze zatravněných vinic). Toto kolloquium se koná každoročně a jako hostitel vinařských expertů v roce 2004 byla na žádost Svazu IP vybrána Česká republika – Jižní Morava.

Odborná exkurze – Maďarsko (14.11. – 16.11. 2002, 36 osob) – cílem tohoto poznávacího zájezdu byla oblast Tokajsko, kde jsme celkem navštívili čtyři přední vinařské a vinohradnické podniky a při návratu jsme navštívili Dům maďarských vín v Budapešti, kde jsou zastoupeny všechny vinařské regiony Maďarska.

Odborná exkurze – Itálie, Slovinsko 13. – 16. 8. 2002 pořádal Svaz integrované produkce (dále jen IP) odbornou exkurzi zaměřenou na technologie IP, vinařské technologie, poradenství a marketing po italských a slovinských vinařských podnicích. Tato exkurze byla zorganizována pro 36 osob, což je jeden autobus. Během této cesty jsme navštívili mimo jiné také vinařské podniky v Toskánsku (vinařský marketing na velmi vysoké úrovni) a šlechtitelskou stanici ve Vipavě (bezvirózní sazenice révy vinné).

Školení VÚ Woedenswill – bohužel z časových důvodů nebylo možné toto školení navštívit a proto bylo přesunuto na rok 2003.

Návštěva odborných expertů z Maďarska a Rakouska – ve dnech 13. a 14. prosince přijali pozvání Svazu IP přední maďarští a rakouští odborníci. Cílem této jejich návštěvy bylo řešení stavu a perspektiv integrované produkce v Maďarsku, Rakousku a České republice.

b) Propagace, publikace, organizace

Přepracování a vydání směrnic IP; překlad a nostrifikace směrnic – na přepracování směrnic Svazu IP z roku 2000 se podílely přední odborníci z hlavních vinohradnických oborů a výsledkem jejich práce jsou směrnice Svazu IP platné pro rok 2003. Po přeložení směrnic byly tyto předloženy k nostrifikaci. Ve směrnicích je také vhodným způsobem uvedena účast a podpora projektu InterpRISe.

Publikace zprávy Biodiverzita ve vinicích – biodiverzita je významnou součástí hospodaření v rámci integrované produkce. Jejímu zpracování se proto věnoval jeden z předních odborníků v tomto oboru Ing. Hluchý Milan Phd.

Semináře a školení – cílem letošních seminářů byly témata: „Otázky výživy a ochrany vinic“; „Otázky výživy, hnojení a zakládání nových vinohradů“ a „Nové odrůdy a podnože révy vinné“.

Tyto semináře se uskutečnili ve dnech 27.3. 2002 ve Velkých Bílovicích, 68 zapsaných účastníků; 1.7. 2002 v Žabčicích, 28 zapsaných účastníků a 26.11. 2002 ve Velkých Bílovicích, 82 zapsaných účastníků.

Ekonomická analýza IP a konv. podniků – v této analýze bylo porovnáno 20 podniků hospodařících konvenčním způsobem s 20 podniky hospodařícími v systému IP. Výsledky budou použity pro jednání o podpoře integrované produkce.

Provedení kontrol uplatňování směrnic IP – cílem je kontrola dodržování předepsaných postupů v integrovaném systému hospodaření. Byly navštíveny všechny členské podniky svazu IP (54 podniků) a výsledkem těchto kontrol jsou protokoly, jejichž kladné hodnocení je základním kamenem pro získání osvědčení o Integrované Produkci na další sezónu. Podniky byly rozděleny dle regionu do čtyř skupin po cca 13 a postupně navštíveny členy kontrolní komise (Ackermann, Jašíková, Musil, Ševčík, Bagar, Kudelňák, Hluchý, Richter).

Signalizace ošetření révy proti obalečům, signalizace ošetření proti houbovým chorobám – úspěšně proběhlo ukončení signalizace ošetření révy proti obalečům – monitoring výskytu probíhal na 7 referenčních lokalitách. Vyhodnocení stavu a doporučená opatření byla zveřejňována na webové stránce a zasílána zúčastněným subjektům – vinařské podniky, spolky, obce.

Došlo také k ukončení prognózy a signalizace ošetření révy vinné proti houbovým chorobám. Vyhodnocení rizik a doporučená opatření byla vydávána jedenkrát týdně a zasílána zúčastněným subjektům – vinařské podniky, obce, spolky.

Závěr

Cíle tohoto projektu byly 31.10. 2003 ukončeny. Na všech akcích pořádaných za podpory programu InterpRISe bylo toto vhodným způsobem zveřejňováno. Tímto bych chtěl také poděkovat za podporu a spolupráci s programem InterpRISe a se statutárním městem Brnem při řešení jednotlivých cílů programu integrované produkce révy vinné na Jižní Moravě

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam