Projekt VINOENVI – ekologické vinohradnictví a biodiverzita

OPCHS_sk_cz_hi_res_1.jpgProgram přeshraniční spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013

Vymírání volně žijících druhů rostlin a živočichů je chápáno jako problém současného lidstva. V rámci střední Evropy došlo k nejvýraznějšímu poklesu biodiverzity v intenzivně obhospodařované zemědělské krajině. Příčinou vymírání je nedostatek vhodných biotopů v krajině a vystavení chemizaci ze zemědělské prvovýroby. Při studiu biodiverzity byla v evropských vinicích obhospodařovaných  v režimu integrované produkce zjištěna až 20 násobná druhová pestrost. Řešeným problémem v rámci projektu je monitoring a výzkum vazby bioprodukce a životního prostředí na území vinařských oblastí Moravy a Slovenska a srovnání výsledků se zkušenostmi z okolních zemí Evropy při společných česko-slovenských konferencích. Výstupy projektu – studie – by měly být podkladem pro orgány ochrany přírody a zemědělství při plánování ochrany přírody a implementaci integrované zemědělské produkce v dalších územích obou zemí. Řešiteli projektu jsou Svaz integrované produkce hroznů a vína o.s. (hlavní partner, Morava) a IPROVIN Slovakia. IPROVIN nemá sídlo v podporovaném území, ale všechny aktivity v rámci projektu a jeho výsledky budou získávány a aplikovány v Trnavském kraji, ve kterém IPROVIN vybral lokality, na nichž dochází k posunu obhospodařování ve směru k integrované a bio produkci.

Hlavní cíl projektu:

Řešeným problémem v rámci projektu je monitoring a výzkum vazby bioprodukce a životního prostředí na území vinařských oblastí Moravy a Slovenska a srovnání výsledků se zkušenostmi z okolních zemí Evropy při společných česko-slovenských konferencích. Výstupy projektu – studie – by měly být podkladem pro orgány ochrany přírody a zemědělství při plánování ochrany přírody a implementaci integrované zemědělské produkce v dalších územích obou zemí. Řešiteli projektu jsou Svaz integrované produkce hroznů a vína o.s. (hlavní partner, Morava) a IPROVIN Slovakia..

Vedlejší cíle projektu:

Monitoring a tvorba společných studií na zachování ŽP a rozvoj krajiny – v rámci projektu budou monitorovány vinohradnické lokality, kde probíhá bio a integrovaná produkce a výsledky budou prezentovány na společně pořádaných konferencích a ve sbornících k těmto konferencím. Vytvoření dlouhodobého partnerství mezi subjekty působícími v oblasti integrovaného a biologického hospodaření – posílení struktur s příhraniční působnosti v oblasti kvality ŽP v příhraniční oblasti.
Realizace aktivit orientovaných na ochranu ŽP, přírodních zdrojů – ekologické zemědělství. Vytvoření podmínek pro společný výzkum v oblasti vlivu integrovaného hospodaření a bioprodukce vína na kvalitu životního prostředí v oblastech s intenzivním zemědělským hospodařením, přenos informací mezi partnery projektu. Společná prezentace výsledků v odborném tisku, uspořádání oborových konferencí prezentujících výlsedky projektu. Www prezentace výsledků na společné doméně, vydání sborníků s výsledky výzkumu – ke laždé konferenci.

Aktivity projektu:

Aktivity projektu se dají shrnout do dvou ucelených bloků. Jedním je samotný terénní výzkum, zpracování výsledků tohoto výzkumu a formulování závěrů jednotlivými partnery. Druhým je přenos informací projektu včetně syntézy výsledků zjištěných partnery projektu – sem spadá publikační činnost a www prezentace výsledků, společné terénní semináře a společné pořádání konferencí. Výzkum (VP i HCP) – jednotlivý partneři navrhli lokality, které budou v rámci realizace monitorovány. Na české straně se jedná o vinice ve vinařských obcích Novosedly (trať Stará hora) a Jevišovka (trať Stará hora). Vinice na Slovensku: Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, vinohradnícky rajón: Galanta, vinohradnícka obec: Galanta, k.ú.: Nebojsa, hon:  Brakoň, hon:  Gáň, hon:  Za Bibicou  1, hon:  Za Bibicou  2, hon:  Mlýnska cesta. Celkom: 132 ha vinohradov. V průběhu tří let realizace budou získávána data, která budou publikována ve sbornících konferencí a shrnuta v závěrečné publikaci – sborníku třetí konference k problematice biovinařství a ŽP. Přenos informací – Součástí těchto aktivit budou: terénní semínáře na zkoumaných plochách (vždy zajistí VP i HCP v CZ a SK), zřízení společné www prezentace (zřídí VP, HCP bude dodávat jím získané podklady). Další společnou aktivitou projektu bude pořádání konferencí s mezinárodní účastí (3x), při které budou představeny výsledky projektu a seznámení partnerů se zahraničními zkušenostmi. Partneři se shodli na umístění v Mikulově. VP zajistí produkční práce v místě (prostory, zázemí, služby pro účastníky /ubyt., stravování…/ a vydání sborníku v rozsahu: grafika, sběr podkladů, tisk české mutace HCP zajistí přednášející ze Slovenska, překlad sborníku do SK a tisk v SK. Publikační činnost – prezentace v odborných časopisech a sborníky (VP+HCP).

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam