INFORMACE O PODZIMNÍM KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ Z PRV 2014-2020

Ministerstvo zemědělství informuje, že v druhé polovině září proběhne první kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020. Rozděleno bude přibližně 5,4 mld. Kč.

Příjem žádostí proběhne pro následující operace:

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

Příjemcem může být zemědělský podnikatel, přičemž podporovány budou investice na ustájovací a chovatelská zařízení, speciální zemědělské stroje, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby. Budou podporovány také investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, do staveb pro zahradnictví, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku.

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Příjemcem může být zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nebo výrobce krmiv, který splňuje definici mikro, malého, nebo středního podniku. Budou podporovány investice do zařízení a moderních technologií, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uváděním výrobků na trh. Konkrétně budou podporovány investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, do vybavení pro finální úpravu, balení a značení produktů a do skladování.

4.3.2 Lesnická infrastruktura

Žadateli mohou být fyzické nebo právnické osoby, sdružení a spolky s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích. Předmětem podpory bude rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest.

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

Příjemcem podpory budou fyzické nebo právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou, obce nebo jejich svazky hospodařící v lesích. Bude podpořeno pořízení strojů a technologií (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování, strojů pro zpracování po těžebních zbytků, strojů pro přípravu půdy před zalesněním a strojů, technologií a zřízení pro lesní školkařskou činnost.

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v rámci zpracování a uvádění na trh

Žadatelem bude uskupení minimálně dvou subjektů, kdy minimálně jeden subjekt bude muset prokázat podnikatelskou činnost v odvětví potravinářství nebo výroby krmiv a minimálně jeden subjekt musí být výzkumnou institucí. Předmětem podpory budou provozní náklady spolupráce vzniklé při vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů resp. výrobě potravin a krmiv. Dále bude poskytnuta finanční dotace na přímé náklady, které budou souviset s výrobou inovativních produktů a se zavedením inovativních postupů a technologií do praxe – tyto aktivity musí být výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí (týká se i investic, pokud nebudou dotovány v rámci opatření 4. Investice do hmotného majetku). Inovativnost projektu posoudí odborná komise před schválením projektu.

Pravidla pro žadatele, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace, jsou v současné době téměř dokončena a jejich schválení a zveřejnění proběhne v druhé polovině července 2015. K dispozici budou v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz v záložce Dotace/Program rozvoje venkova 2014-2020.

Základní nastavení dotací zůstává stejné jako v předchozím programovacím období, ale je nutné upozornit na několik novinek.

První z nich je hodnocení finančního zdraví, které bude aplikováno na všechna projektová opatření Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 vyjma opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER a operace 4.3.1 Pozemkové úpravy a bude určeno pro projekty, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 1 mil. Kč. Hodnocení bude vycházet zejména z účetních výkazů a dalších informací ovlivňujících riziko možného úpadku žadatele. Schválená metodika včetně excelového nástroje pro výpočet finančního zdraví je k dispozici na internetových stránkách MZe (http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/metodika-posuzovani-financniho-zdravi-u-1.html)

Další významnou změnou bude oblast realizace a dokladování zadávacích/výběrových řízení. Pro tuto oblast je v novém programovacím období zpracována detailní metodika včetně formulářů, která bude zveřejněna současně s Pravidly pro žadatele. Největší změnou bude povinnost žadatele/příjemce dotace doložit výsledky výběrového/zadávacího řízení již k podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

Poslední novinka se týká stavebního povolení, které bude možné doložit až před podpisem Dohody o poskytnutí dotace, a to jako platné a pravomocné.

Příjem žádostí bude probíhat 14 dní, přičemž Žádosti o dotaci budou zájemci registrovat přes Portál Farmáře (www.szif.cz) a předkládat na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

Ministerstvo zemědělství bude pořádat 3 semináře pro příjemce dotace týkající se prvního kola příjmu žádostí, a to v následujících termínech:

  • 19. srpna 2015 – Praha, Ministerstvo zemědělství
  • 28. srpna 2015 – České Budějovice, Pavilon Z (součást odborného programu mezinárodního veletrhu Země živitelka 2015
  • první polovina září 2015 – Morava (termín a místo bude upřesněno)

Pozvánky na semináře včetně programů a organizačních pokynů budou zveřejněny na internetových stránkách www.eagri.cz v záložce Dotace/Program rozvoje venkova 2014-2020. Doplňovat je budou regionální školení organizovaná Státním zemědělským intervenčním fondem.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam