ZPRÁVA Č. 4

CHOROBY

Plíseň révy

Teplotní suma pro zralost oospor (SET8,0 = 170 DS) byla ve vinařské oblasti Morava splněna v průběhu prvního týdne května (na sledovaných lokalitách 1.5.–5.5.)

V letošním roce došlo k velmi časnému splnění podmínek zralosti oospor. Příčinou bylo teplé počasí v průběhu ledna a mimořádně teplé periody v průběhu dubna.

Od počátku zralosti oospor může docházet při splnění podmínek pro primární infekci (vydatný déšť, min. 10 mm srážek za 24 hod., průměrná denní teplota neklesne pod 10(13) °C a minimální teplota pod 8 °C) k prvním primárním infekcím.

Ke splnění podmínek primární infekce mohlo opět dojít při lokálních srážkách v průběhu první poloviny minulého období.

Na počátku období bude dle předpovědi teplejší počasí s lokálními srážkami bouřkového charakteru, ve druhé polovině období se výrazně ochladí a budou četnější srážky. Průměrné denní i minimální teploty v závěru období poklesnou pod hranici nutnou pro klíčení oospor a primární infekci.   

K významnějšímu šíření choroby může dojít až po 2–3x opakovaném splnění podmínek primární infekce. 

Tam, kde byly splněny v minulých obdobích podmínky pro primární infekce, je třeba pokračovat na rizikových lokalitách ve sledování prvních výskytů choroby (inkubační doba při teplotě 14 °C – 10 dnů, při teplotě 18 °C – 16 dnů).

Zahájení ošetřování by mělo být usměrněno podle některé z metod krátkodobé prognózy (Galati Vitis, SHMÚ Bratislava) s přihlédnutím k průběhu splnění podmínek pro primární infekce, případně při zjištění prvních primárních výskytů choroby.

Pokud je využívána pro usměrnění ochrany metoda krátkodobé prognózy a signalizace ošetření SHMÚ Bratislava (dle Šteberly) je třeba sledovat od 1. května srážky a kumulativní úhrny srážek vynést k 15. květnu jako první údaj do prognostického grafu. Toto datum je termínem zahájení platnosti prognostického grafu. Další hodnoty se vynášejí do grafu pravidelně v týdenním intervalu a celková hodnota představuje sumu týdenních úhrnů dešťových srážek.

Ošetření se provede, pokud se křivka sumy týdenních úhrnů srážek dostane do oblasti kalamitního výskytu (nad křivku A) nebo při zjištění prvního výskytu choroby.

Kritická hodnota sumy týdenních úhrnů srážek ke dni 28.5. pro dosažení oblasti sporadicko-kalamitního výskytu (nad křivkou B) je 53 mm a pro dosažení oblasti kalamitního výskytu (nad křivkou A) je 82 mm.

K 28.5. se křivka sumy týdenních úhrnů srážek na všech sledovaných lokalitách nachází v oblasti nekalamitního výskytu.

Podle této metody není třeba v současné době ošetřovat.

Obligátně se doporučuje provést první ošetření v období před květem.

Na základě předpovědi počasí lze předpokládat začátek kvetení na většině lokalit v průběhu příštího období.

Vzhledem k dosavadnímu průběhu počasí by měly být pro první ošetření upřednostněny kontaktně a preventivně působící fungicidy (Antre 70 WG, Captan 50 WP  registrace ukončena, použití do 31.3.2013,, typ Dithane, typ Folpan, Merpan 50 WP   registrace ukončena, použití do 31.3.2013, Novozir MN 80 New).

Z kontaktně a preventivně působících fungicidů jsou vhodné především přípravky typu Folpan, které zpevňují pletiva a zvyšují odolnost proti padlí, omezují výskyt šedé hniloby květenství a neomezují populace dravého roztoče T. pyri. 

Padlí révy

V letošním roce není předpoklad početných primárních výskytů.

Primární výskyty představují napadené letorosty, které vyrostly z oček, v nichž patogen přezimoval. Předpokladem početných primárních výskytů je časný a silnější výskyt choroby v předchozím roce a dobré přezimování patogenu (propagule patogenu v očkách ničí teploty pod -15 °C).

V loňském roce byly poměrně pozdní a všeobecně slabé výskyty padlí révy, takže nemohlo dojít k početným infekcím spodních oček na letorostech, která zůstávají po řezu na tažních a mrazy v průběhu zimy na všech lokalitách poklesly pod -15°C.

V minulém období bylo převážně teplé počasí příznivé pro patogen.

Na počátku období bude dle předpovědi teplejší počasí s lokálními srážkami bouřkového charakteru, ve druhé polovině období se výrazně ochladí a budou četnější srážky.

Příznivější podmínky pro patogen budou pouze na počátku období.

V letošním roce je doporučeno provést první ošetření až v období před květem.

Na základě předpovědi počasí lze předpokládat začátek kvetení na většině lokalit v průběhu příštího období.

Vzhledem k průběhu počasí v minulém období je vhodné zvážit potřebu provedení prvního ošetření mimořádně rizikových porostů (pravidelný výskyt, riziková lokalita, náchylná odrůda) již v tomto období.

K ošetření upřednostněte přípravky na přípravky na bázi elementární síry (při teplotách nad 16 °C) Kumulus WG, typ Sulikol  registrace ukončena, použití do 31.6.2012!nebo azolů (Domark 10 EC, Punch 10 EC, Talent, Topas 100 EC).

ŽIVOČIŠNÍ ŠKŮDCI

Hálčivec révový

Nadále sledujte výskyty.

Tam, kde bude zjištěno významné poškození (chlorotická skvrnitost a deformace listů, nestejnoměrný růst letorostů) a nebylo dosud ošetřeno, je třeba napadené porosty co nejdříve ošetřit specifickým akaricidem (Omite 570 EW – registrace ukončena, použití do 31.12.2012, Sanmite 20 WP). Ošetření musí být provedeno za vyšších teplot (Omite 570 EW nad 18 °C, Sanmite 20 WP nad 16 °C).

Příznivé podmínky pro použití specifických akaricidů budou jen na počátku tohoto období.

Přípravek Magus nelze v systémech integrovaného pěstování révy použít!

Obaleč jednopásý a obaleč mramorovaný

Skončil let motýlů první generace.

Skončil i vhodný termín pro ošetření porostů proti obalečům. 

FYZIOLOGICKÉ  PORUCHY, POŠKOZENÍ

Poškození mrazem

V závěru předminulého období (18.5.) došlo na některých lokalitách vlivem přízemních mrazů k poškození nebo ke zničení letorostů révy.

U silně poškozených vinic je nejvhodnější ponechat keře bez zásahu spontánně obrůstat. Existují však i doporučení zakrátit tažně na 3-4 očka ke zlepšení obrůstání spodních částí tažňů. Podpůrné prostředky a listová hnojiva je vhodné u těchto vinic použít až na počátku obrůstání keřů. Fungicidní ošetření je zcela zbytečné.

U slabě poškozených vinic je vhodné zvážit aplikaci podpůrných prostředků a listových hnojiv a v případě potřeby provést ošetření co nejdříve.

Tam kde je to možné, je vhodné podpořit regeneraci porostů závlahou.

Porosty s opožděným a nestejným rašením a nevyrovnaným růstem letorostů

Projev je následkem subletálního poškození oček a vodivých svazků v průběhu zimy a nedostatku vláhy, zvýrazněnému převážně teplým a větrným počasím.

U méně postižených porostů je vhodné podpořit růst aplikací kombinovaných listových hnojiv, případně podpůrných prostředků.

U silně postižených porostů je vhodné nejdříve podpořit růst přihnojením na list dusíkem v amidické formě (močovina 0,5–0,75 %) a teprve následně při zlepšení stavu použít kombinovaná listová hnojiva.

Tam kde je to možné, je vhodné podpořit regeneraci porostů závlahou.Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách: Ekovín – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.https://ekovin.cz Státní rostlinolékařská správahttp://eagri.cz/public/app/srsmapa  (mapové výstupy)http://www.srs.cz/meteo/app (prognózy – Sumy efektivních teplot (SET); popisy ŠO – škůdci; choroby)http://eagri.cz/public/web/srs/portal/skodlive-organismy/aktualni-informace-o-vyskytu-so-a-poruch/monitorovaci-zpravy-2011/ Galatihttp://www.galati.sk/galati AMET – sdružení Litschmann & Suchýhttp://www.amet.cz (prognostické grafy – plíseň révová 2011)

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam