ZPRÁVA Č. 16

CHOROBY

Plíseň révy

V průběhu minulých období byly zjištěny na většině lokalit ojedinělé výskyty choroby. Významné výskyty byly zaznamenány pouze na několika lokalitách.

V období počátku zrání (zaměkání) končí vnímavost hroznů k napadení.

Za vhodných podmínek však může docházet k dalším infekcím listů.

Dle předpovědi bude v tomto období velmi teplé počasí, nejtepleji bude uprostřed období. Ve druhé polovině období mohou být lokální bouřky a dešťové srážky.

V současné době není třeba proti plísni révy ošetřovat.

Pro případné poslední ošetření významněji napadených porostů proti plísni révy jsou vhodné především měďnaté fungicidy (Cuprocaffaro, Cuprocaffaro Micro, Cuproxat SC, Champion 50 WP, Flowbrix, Funguran-OH 50 WP, Kocide 2000, Kuprikol 50, Kuprikol 250 SC).  Upozorňujeme na nutnost dodržení stanoveného limitu množství mědi (2 kg/ha/rok, viz tabulka). 

Měďnaté fungicidy nejlépe zajistí ochranu starých listů, zlepšují vyzrávání réví a příznivě ovlivňují zdravotní stav a u modrých odrůd i vybarvení vína.

Nadále je třeba věnovat pozornost ochraně révových školek a mladých porostů!

Padlí révy

V předchozích obdobích byly zjištěny na některých lokalitách i silnější výskyty choroby na hroznech. U napadených porostů pozdních odrůd v okrajových lokalitách může ještě docházet k dalšímu šíření.

Ve druhé polovině minulého období byly příznivé podmínky pro šíření padlí.

Dle předpovědi bude v tomto období velmi teplé počasí, nejtepleji bude uprostřed období. Ve druhé polovině období mohou být lokální bouřky a dešťové srážky.

Na většině lokalit již nastoupila podle odrůd fáze počátku zrání (zaměkání). V tomto období končí vnímavost hroznů k novému napadení.

V současné době přichází v úvahu pouze ošetření silněji napadených porostů pozdních náchylných odrůd v okrajových lokalitách.

Pro případné poslední ošetření těchto porostů jsou vhodné především přípravky Falcon 460 EC, Impulse Super, IQ-Crystal, Talendo, Vivando nebo strobiluriny.

Ostatní porosty již není třeba ošetřovat.

Při výjimečném silnějším výskytu je vhodné použít eradikativně působící fungicid, především Falcon 460 EC, Impulse Super nebo Karathane New. Použít je možné i pomocné prostředky Cocana nebo HF Mycol.  

Upozorňujeme na ukončenou registraci přípravku Karathane LC, použití bylo možné jen do 31.7.2011 a skončení povolení k použití přípravku Prosper, který bylo možné použít  jen do 15.8.2011!

Šedá hniloba hroznů révy

Lokálně byly zjištěny ojedinělé výskyty choroby.

V současné době již na většině lokalit u všech odrůd nastoupila fáze počátku zrání (zaměkání).

Ve fázi počátku zrání (zaměkání) začíná období zvýšené citlivosti hroznů k infekci. V tomto období by měly být za vhodných podmínek pro šíření patogenu ošetřeny porosty náchylných odrůd proti šedé hnilobě.

Termín ošetření je třeba stanovit s přihlédnutím k aktuální předpovědi počasí. Vzhledem k preventivní účinnosti všech doporučených přípravků je nejvhodnější ošetření provádět před příchodem významných dešťových srážek.

Pokud bude ošetřováno proti šedé hnilobě jednou, lze použít kterýkoliv z doporučených přípravků Minos, Mythos 30 SC nebo Pyrus 400 SC (OL 21 dnů), Rovral Aquaflo (OL 14 dnů),Thiram Granuflo (OL 28 dnů) nebo Teldor 500 SC (OL 14 dnů), případně Solfobenton DC (OL 10 dnů).

V případě předpokládaných dvou, případně více ošetření, upřednostněte pro první ošetření přípravek Thiram Granuflo nebo Minos, Mythos 30 SC a Pyrus 400 SC. Pro případná další ošetření jsou vhodné především Rovral Aquaflo nebo Teldor 500 SCpoužít je možno i Minos, Mythos 30 SC nebo Pyrus 400 SC.

Dle předpovědi bude v tomto období velmi teplé počasí, nejtepleji bude uprostřed období. Ve druhé polovině období mohou být lokální bouřky a dešťové srážky.

Případné ošetření v tomto období by bylo vhodné provést před příchodem dešťů předpověděných na druhou polovinu období. 

Přípravky Minos, Mythos 30 SC a Pyrus 400 SC jsou současně účinné i proti bílé hnilobě.

Pokud dojde od fáze počátku zaměkání k poškození hroznů krupobitím, je třeba neodkladně ošetřit proti hnilobám.

Předpokladem dobré účinnosti fungicidů proti šedé hnilobě je kvalitní ošetření zóny hroznů!

Při stanovení termínu ošetření ve fázi počátku zrání zohledněte dobu účinnosti předchozího ošetření fungicidem se současnou (Melody Combi 65,3 WG ) nebo vedlejší účinností proti šedé hnilobě (Cabrio Top, Discus, Fantic F, Folpan 50 WP, Folpan 80 WG, Pergado F, Profiler, Quadris, Quadris Max, Ridomil Gold Combi Pepite, Zato 50 WG).  

Výskyty šedé hniloby významně podporují zahuštění porostů (déletrvající ovlhčení, vyšší vlhkost vzdušná), nevyrovnaná výživa (zejména nadbytek dusíku a nedostatek vápníku) a poškození hroznů (především obaleči, kroupy).

Významnou součástí ochrany proti šedé hnilobě jsou preventivní pěstební opatření, která zajišťují vzdušnost porostu a keře (včasné a úplné provádění zelených prací včetně přiměřeného odlistění zóny hroznů) a snižují vnímavost hroznů k napadení.

ŽIVOČIŠNÍ ŠKŮDCI

Hálčivec révový

Skončil optimální termín pro letní ošetření významně napadených porostů před přechodem zimních samiček (deutogyne) do zimních úkrytů.Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách: Ekovín – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.https://ekovin.cz (prognostické zprávy, aktuální nálet obalečů) Státní rostlinolékařská správahttp://eagri.cz/public/app/srsmapa (mapové výstupy)http://eagri.cz/public/web/srs/portal/skodlive-organismy/aktualni-informace-o-vyskytu-so-a-poruch/monitorovaci-zpravy-2011/http://www.srs.cz/meteo/app (prognózy – SET; popisy ŠO – Škůdci; Choroby) Galatihttp://www.galati.sk/galati  (signalizace ochrany)   AMET – sdružení Litschmann & Suchýhttp://www.amet.cz (prognózy – plíseň révová 2011)

OSTATNÍ INFORMACE

Informace o povolení vyššího počtu ošetření

Svaz  vinařů ČR, o.s. i Ekovín, o.s. požádali v loňském roce, vzhledem k  mimořádnému průběhu počasí a ohrožení porostů houbovými chorobami, o povolení vyššího počtu ošetření než 6x v průběhu vegetace (výjimka z Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., v platném znění).

Na základě této žádosti Mze ČR povolilo od letošního roku změnu, která umožňuje až 8 ošetření, při sankci za každé další ošetření nad NV č. 79/2007 Sb., v platném znění, původně stanovený limit (6 ošetření).

Při 7 ošetřeních bude krácena dotace o 25 % a při 8 ošetřeních o 50 %.

Poznámka k dávkování přípravků na ochranu rostlin

Od počátku kvetení (BBCH 61) je třeba používat i u přípravků s odstupňovaným dávkováním (pokud není doporučeno další odstupňování dávky) plnou doporučenou dávku přípravku. 

Nově povolené přípravky

Karathane New (meptyldinocap 350 g/l; formulace EC)

Přípravek nahrazuje dosud používaný Karathane LC (dinocap). Vykazuje specifickou účinnost proti padlím a má preventivní i dobrou eradikativní účinnost. Účinkuje kontaktně. Není ohrožen rezistencí.

Karathane New se používá do fáze BBCH 61 (počátek kvetení) v dávce 0,25 l v max. 500 l vody/ha (minim. koncentrace 0,25 %) a od fáze BBCH 61 (počátek kvetení) v dávce 0,5 l v max. 1000 l vody/ha. Při preventivním použití účinkuje krátkodoběji (interval (5)7–10 dnů). Při eradikativním použití je třeba ošetření alespoň 2x v intervalu 3–4 dny opakovat. Přípravek je možno použít max. 4x, v IP max. 2x v průběhu vegetace. Ochranná lhůta 21 dní.

Držitel rozhodnutí o registraci Dow AgroScience, s.r.o.

Prosper byl povolen dle § 37. odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění jako neregistrovaný přípravek k ochraně révy proti padlí na dobu 120 dní (od 15.4. do 15.8.).

Použití měďnatých fungicidů

PřípravekÚčinná látkaObsah CuDávka přípravku (kg/ha l/ha)Dávka Cu(g/ha)Přípustný počet ošetření
Aliette Bordeauxoxichlorid Cu(+fosetyl- Al)250 g/kg4 kg10002
Cuproxat SCzásaditý síran Cu190 g/l5 l9502
Champion 50 WPhydroxid Cu50%4 kg20001 *
Cuprocaffarooxichlorid Cu50%4 kg20001 *
Cuprocaffaro Microoxichlorid Cu375 g/kg1,75 kg 3,50 kg656,21312,51-2 **(2x do 2,6 kg)
Flowbrixoxichlorid Cu380 g/l1,25-1,52,5-3,0 l475-720950-11401-2(2x do 2,6 l)
Funguran-OH 50 WPhydroxid Cu50%4 kg20001 *
Kocide 2000hydroxid Cu35%2,5-3,75 kg875-13151-2(2x do 2,8kg)
Kuprikol 50oxichlorid Cu50%4 kg20001 *
Kuprikol 250 SCoxichlorid Cu25%6-8 l1500-20001 *
Ridomil Gold Plus 42,5 WPoxichlorid Cu +(metalaxyl-M)400 g/kg3,5 – 4 kg1400-16001 *

 *  Přípravky s vyšším obsahem mědi  (Cuprocaffaro, Funguran-OH 50 WP,

   Champion 50 WP. Kuprikol 50) mohou být použity pouze 1x v max. dávce 4 kg/ha.

** Přípravek Cuprocaffaro Micro lze použít 2x při snížené dávce do 2,6 kg/ha;

    i tato dávka zajistí dobrou účinnost. Při jiném uspořádání dávkování je třeba

    respektovat celkovou dávku maximálně 5,2 kg/ha/rok.

Při rozhodování o termínu použití měďnatého fungicidu by mělo být zohledněno maximální využití účinnosti na plíseň révy a uplatnění vedlejšího vlivu na zpevnění pletiv, které může zlepšit vyzrání a tak zvýšit odolnost k mrazu (pozdní použití). Nejefektivnější použití měďnatého fungicidu je využití vysoké a dlouhodobé účinnosti k ochraně starých listů (ukončený růst) proti plísni révy. Současně je příznivě ovlivněno i vyzrávání réví a rezidua mědi mohou také příznivě ovlivnit zdravotní stav a kvalitu vína.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam