EVIDENCE HNOJENÍ – aktuální informace k povinnosti elektronického předání

Povinnost zaslání dat do Jednotného úložiště evidencí poprvé nastala v letošním roce, kdy by měli zemědělci v průběhu měsíce ledna (do 31.1.) odevzdávat data evidence hnojení za rok 2022.

Od 1.1.2022 vstoupila v účinnost novela zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech, která zavádí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 20 ha povinnost vést elektronicky evidenci o hnojivech (včetně evidence pastvy) použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích (dále jen „evidence hnojení“). Podrobnosti vedení evidence hnojení zpřesňuje prováděcí vyhláška k zákonu o hnojivech č. 377/2013 Sb., v platném znění.

Nově se v evidenci hnojení také zaznamenává datum výsevu/sadby plodiny, datum sklizně/zapravení plodiny a také výnos plodiny, a to jak hlavního produktu (zrno, semeno, hlízy, bulvy), tak vedlejšího produktu (sláma, chrást, nať). Povinnost evidence výnosů se nevztahuje na trvalé travní porosty. Vyhláška umožňuje tyto údaje vést i samostatně.

Zákon navíc stanovuje povinnost pro zemědělské podnikatele vedoucí evidenci hnojení v elektronické podobě ji za kalendářní rok elektronicky předat do Jednotného úložiště dat evidence hnojení. Tato aplikace umí zpracovat i přijmout data evidence hnojení vedené v Portálu farmáře, komerčních softwarech i ve speciálním excelovém souboru připraveném Ministerstvem zemědělství.

Povinnost zaslání dat do Jednotného úložiště evidencí poprvé nastala v letošním roce, kdy by měli zemědělci v průběhu měsíce ledna (do 31.1.) odevzdávat data evidence hnojení za rok 2022.

Všechny výše zmíněné náležitosti lze evidovat v aplikaci EPH na Portálu farmáře, ale i v běžném komerčním software určeném k vedení zemědělských evidencí. Návod pro vyplňování výnosů a zaslání dat do jednotného úložiště z EPH je zveřejněn na odkazu EPH_Zadavani_vynosu.pdf (eagri.cz)

Ministerstvo zemědělství navíc připravilo excelový soubor s předepsanou strukturou, který umožňuje vedení evidence (Vedení evidence hnojení v MS Excel (Portál farmáře, eAGRI) a také videonávod  k jeho vyplňování (Vedení evidence hnojení v MS Excel (Portál farmáře, eAGRI).

Předepsanou strukturou se rozumí zejména vazba na číselníky plodin a hnojiv a dále vazba na nové číselníky produktů a užitkových směrů ve vazbě na jednotlivé plodiny. Zemědělec bude mít možnost Excelový soubor do aplikace nahrát a v případě nesrovnalostí data před odesláním v aplikaci upravit.

Proces předání dat probíhá obdobně, jako fungovalo např. předání dat pro účely statistiky použití přípravků na ochranu rostlin anebo odesílání hlášení pohybů zvířat do ústřední evidence. V případě nekonzistence dat je zobrazen chybník, po opravení chyb je možné provádět odeslání evidence opakovaně. Předání v jiném formátu než výše popsaných není možné.

Evidence hnojení (ÚKZÚZ) (eagri.cz)

Zdroj: eagri.cz 16.1.2023

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam