ZPRÁVA Č. 18

CHOROBY

Plíseň révy

K významnému šíření plísně révy nedošlo, choroba se vyskytuje jen lokálně především na vrcholcích letorostů a na zálistcích. 

Probíhá fáze zrání hroznů, zrající hrozny již nejsou napadány. Případné další šíření choroby na listech a zálistcích je závislé na četnosti a množství dešťových srážek, případně trvání rosy v dané lokalitě.

Na počátku období bude teplé počasí, v polovině dojde dle předpovědi k ochlazení a následně opět k postupnému oteplení. Ve druhé polovině období budou nižší noční teploty s možností déletrvající rosy. Dešťové srážky budou pouze ojediněle v polovině období.

V současné době již není třeba proti plísni révy ošetřovat.

Nadále je třeba sledovat vhodnost podmínek pro šíření patogenu (dešťové srážky, rosy – splnění podmínek infekce nebo infekční periody) a výskyty choroby v mladých výsadbách a v révových školkách a podle potřeby zajistit ošetření porostů.

Padlí révy

Ve fázi počátku zrání (zaměkání bobulí) skončila vnímavost hroznů k novému napadení. Nadále může docházet k napadení listů a letorostů. 

V současné době již není třeba proti padlí révy ošetřovat.

Šedá hniloba hroznů révy

Probíhá období zrání hroznů.

Od počátku zrání (zaměkání) trvá fáze zvýšené citlivosti hroznů k infekci. Konkrétní termín ošetření je třeba stanovit s přihlédnutím k aktuální předpovědi počasí. Vzhledem k preventivní účinnosti všech doporučených přípravků je nejvhodnější provést ošetření před příchodem vydatnějších dešťových srážek. 

Na počátku období bude teplé počasí, v polovině dojde dle předpovědi k ochlazení a následně opět k postupnému oteplení. Ve druhé polovině období budou nižší noční teploty s možností déletrvající rosy. Dešťové srážky budou pouze ojediněle v polovině období.

Toto období bude méně příznivé pro patogen.

Vhodný termín pro první ošetření porostů pozdních odrůd, případně pro druhé ošetření raných odrůd, byl před příchodem dešťů ve druhé polovině minulého období.

Pro případné opakované ošetření porostů pozdních odrůd a porostů určených pro pozdější sklizeň hroznů jsou vhodné především přípravky Teldor 500 SC (OL 14 dnů) nebo Rovral Aquaflo (OL 14 dnů), použít je možno i Minos, Mythos 30 SC nebo Pyrus 400 SC (OL 21 dnů), případně Solfobenton (OL 10 dnů). Opakované ošetření se zpravidla provádí v intervalu 10–14 dnů.

Přípravky Minos, Mythos 30 SC a Pyrus 400 SC jsou současně účinné i proti bílé hnilobě.

Použít je možno i pomocné prostředky AquaVitrin K, HF- Mycol, NatriSan nebo VitiSan. 

Pokud dojde od fáze počátku zrání (zaměkání bobulí) k poškození hroznů krupobitím, je třeba neodkladně provést ošetření proti hnilobám.

Předpokladem dobré účinnosti fungicidů proti šedé hnilobě je kvalitní ošetření zóny hroznů!

Výskyty šedé hniloby významně podporují zahuštění porostů (déletrvající ovlhčení, vyšší vlhkost vzdušná), nevyrovnaná výživa (zejména nadbytek dusíku a nedostatek vápníku) a poškození hroznů (především obaleči, kroupy).

Významnou součástí ochrany proti šedé hnilobě jsou preventivní pěstební opatření, která zajišťují vzdušnost porostu a keře (včasné a úplné provádění zelených prací včetně citlivého odlistění zóny hroznů) a snižují vnímavost k napadení.

Dodržujte doporučení k oddálení vzniku rezistence. Rezistencí u plísně šedé jsou ohroženy

  • Anilinopyrimidiny (střední riziko vzniku rezistence) – Mythos 30 SC, Minos, Pyrus 400 SC, Switch. V rámci skupiny cross-rezistence.
  • Hydroxianilidy [SBI fungicidy skupina III] (nízké až střední riziko vzniku rezistence) – Teldor 500 SC.

Základní opatření k oddálení vzniku rezistence

  • Dodržovat doporučený počet ošetření v průběhu vegetace
  • Střídat přípravky s odlišným mechanizmem působení
  • Používat preventivně
  • Dodržovat doporučení k použití včetně dávky

Anilinopyrimidiny – maximální počet ošetření v průběhu vegetace 1x (při 3 a více ošetřeních proti šedé hnilobě max. 2x).

Hydroxianilidy (fenhexamid) – maximální počet ošetření během vegetace 2x.

Fytoplazmové žloutnutí a červenání listů révy (Potato stolbur phytoplasma)

Již po řadu let je v celé vinařské oblasti Morava zjišťován výskyt fytoplazmového žloutnutí a červenání listů révy. V minulých dvou letech došlo k významnému poklesu výskytu onemocnění.

Soubor ochranných opatření zahrnuje:

1)   opatření k omezení výskytu vektorů, především křísa žilnatky vironosné,

2)   opatření k omezení výskytu hostitelských, především rezervoárových rostlin patogenu a současně hostitelů vektoru (svlačec rolní a kopřiva dvoudomá),

3)   opatření k omezení výskytu ostatních hostitelů patogenu (především druhy čeledi lilkovité a některé druhy čeledí hvězdnicovité a bobovité),

4)   zajištění produkce zdravého výsadbového materiálu,

5)   zmlazení silně napadených keřů a následné zapěstování nových kmínků.

6)   odstranění velmi silně napadených keřů

V současné době jsou již vyvinuté příznaky onemocnění.

Modré odrůdy: tmavočervené zbarvení listů celých nebo částí keřů (kmínek, rameno), jednotlivých letorostů, nebo i jednotlivých listů a částí listů. Pokud jsou tmavě červeně zbarveny části listů, jsou ohraničeny nervaturou.

Bílé odrůdy: žlutozelené zbarvení listů celých nebo částí keřů (kmínek, rameno), jednotlivých letorostů, nebo i jednotlivých listů a částí listů. Pokud jsou žlutozeleně zbarveny části listů, jsou ohraničeny nervaturou. Časté je zlatožluté zbarvení hlavních žilek.

Společné příznaky: svinování listů, zasychání mladých hroznů (zůstávají suché na keřích), zavadání a scvrkávání zrajících hroznů, špatný vývoj (nestejná velikost bobulí), pozdější a nestejnoměrné vyzrávání hroznů, hnědočerné ohraničené skvrny na vyzrávajících letorostech, špatné vyzrávání letorostů, chřadnutí keřů.

Doporučená opatření:

–      označit příznakové keře

–      v mladých vinicích keře označit, zlikvidovat a provést podsadbu 

–      v plodných vinicích keře označit a sledovat, případně v předjaří zmladit a zapěstovat nový kmínek

–      v následujících vegetačních obdobích označené nebo zmlazené keře sledovat.  Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách:Ekovín – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.https://ekovin.cz Státní rostlinolékařská správahttp://eagri.cz/public/app/srsmapa  (mapové výstupy)http://www.srs.cz/meteo/app (prognózy – Sumy efektivních teplot (SET); popisy ŠO – škůdci; choroby)http://eagri.cz/public/web/srs/portal/skodlive-organismy/aktualni-informace-o-vyskytu-so-a-poruch/monitorovaci-zpravy-2011/ Galatihttp://www.galati.sk/galati
AMET – sdružení Litschmann & Suchý s.r.o.http://www.amet.cz (škodliví činitelé – réva) 

Nově povolené přípravky

Switch (cyprodinil 375 g/kg  + fludioxonil 250 g/kg, formulace WG )

Kombinovaný fungicidní přípravek, cyprodinil náleží do skupiny anilinopyrimidinů (AP fungicidy), fludioxonil do skupiny fenylpyrolů (PP fungicidy). Působí především proti šedé hnilobě hroznů révy. Současně omezuje výskyt ostatních hnilob (alternariová, aspergilusová, kladosporiová, modrá /penicilinová/, rhizopusová, případně dalších). Cyprodinil má široké spektrum účinnosti. Je rychle přijímán rostlinnými pletivy. V rostlině se pohybuje translaminárně a lokálně systemicky (akropetálně). Účinkuje preventivně a krátkodobě kurativně. Působí především v prvních fázích vývoje patogenu, inhibuje klíčení konidií a počáteční růstu mycelia. Působí specificky, především narušuje syntézu methioninu. Riziko vzniku rezistence je střední. Cross–rezistence v rámci anilinopyrimidinů (cyprodinil – Switch,  pyrimethanil – Minos, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC).  U houby Botrytis cinerea byla již rezistence prokázána. Fludioxonil je kontaktně působící účinná látka s relativně dlouhým reziduálním působením. Vykazuje velmi dobrou účinnost především na šedou hnilobu. Působí specificky, inhibuje přenos signálů ovlivňujících proteikinázu. Riziko vzniku rezistence je nízké. Proti šedé hnilobě hroznů révy je Switch povolen do fáze BBCH 61 v dávce 0,48 kg/ha  (maximálně 500 l aplikační kapaliny /ha, minimální koncentrace 0,96 %) a od fáze BBCH 61 v dávce 0,96 kg/ha  (maximálně 1000 l aplikační kapaliny /ha, minimální koncentrace 0,96 %). Switch lze doporučit především pro základní ošetření v období počátku zrání (zaměkání bobulí). Ochranná lhůta 35 dnů. Přípravek není vhodný pro případné další ošetření. Ve fázích dokvétání (80 % odkvetlých kvítků) a v období na počátku zapojování hroznů je z více důvodů vhodnější využít proti šedé hnilobě současnou nebo dobrou vedlejší účinnost přípravků určených především proti plísni révy nebo padlí révy (folpet nebo kombinované přípravky obsahující folpet, strobiruliny). V rámci antirezistentních opatření je doporučeno použít přípravky ze skupiny anilinopyrimidinů (Switch, Minos, Mythos 30 SC, Pyrus 400 SC) proti šedé hnilobě hroznů révy při celkem 2 ošetřeních jednou v průběhu vegetace a při 3–6 ošetřeních maximálně  2x v průběhu vegetace.

Držitel rozhodnutí o registraci: Syngenta Limited Guildford, GB

Právní zástupce v ČR: Syngenta Czech, s. r. o., Praha

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam