Ekologická produkce

Mezinárodní federace ekologického zemědělství (International Federation of Organic Agricul- ture Movement – IFOAM) definuje ekologické zemědělství včetně vinohradnictví a vinařství jako „holistický systém managementu produkce, který podporuje a zlepšuje zdraví agroekosystému včetně biodiverzity, biologických cyklů a biologické aktivity půdy. Upřednostňován je praktic- ký management před vstupy zvenčí, přičemž je celý systém adaptován na lokální podmínky“. (IFOAM 2005)

Ekologicky vyrobené hrozny pochází z vinic obdělávaných ekologickými metodami, jež jsou na evropské úrovni definovány EU Směrnicemi č. 834/2007 a 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a dle všeobecných směrnic EU pro výrobu vína 479/2008 (annex 4 a 5), které definují sklepní technologie a to při použití ekologicky vyrobených hroznů.

Kromě toho vyvinuli ekologičtí vinaři pro výrobu biovín specifické postupy, které zohledňují principy ekologického zemědělství. Tyto privátní iniciativy vinařských zemí mají charakter standardů či směrnic a vztahují se na skupiny biovinařů či svazy. Tyto směrnice mají vazbu na certifikaci na úrovni dotyčných svazů, nebo na národní úrovni.

Detailní přehled jednotlivých oblastí biologického zemědělství dává následující přehled principů:

 • produkovat dostatečné množství hroznů a vín vysoké kvality
 • produkovat v souladu s přirozenými cykly a živými systémy půdy, rostlin a živočichů v rámci produkčního systému
 • pochopit široké sociální a ekologické dopady ekologických systémů produkce a zpracování potravin
 • udržet a zvyšovat dlouhodobou úrodnost a biologickou aktivitu půd využíváním lokálně adaptovaných kulturních, biologických a mechanických metod jako protikladu k využívání cizorodých vstupů
 • využívat v produkčních a zpracovatelských systémech co možná nejvíce obnovitelné zdroje a minimalizovat znečistění a tvorbu odpadů
 • podporovat vznik produkčních, zpracovatelských a distribučních řetězců, které se chovají jak sociálně, tak ekologicky zodpovědně
 • biovína produkovat výlučně z certifikovaných, ekologicky vyprodukovaných hroznů ve smyslu EU směrnice č. 834/2007
 • všechny ingredience (cukr, alkohol, koncentráty a rektifikované mošty) použité při pro- dukci vína musí být ekologického původu
 • produkce biovína vylučuje použití geneticky modifikovaných organizmů (GMO) jakož i aditiv, s jejich použitím vyrobených
 • proces ekologické výroby vína musí preferovat, pokud je to možné, biologické, mechanické a fyzikální metody při minimalizaci chemických prostředků
 • ekologické technologie výroby vína musí maximálně chránit životní prostředí (minimalizovat spotřebu energie a vodních zdrojů) a minimalizovat využívání dlouhodobě neudržitelných technologií
 • biovína musí být, jsou-li konzumována střídmě, bezpečná pro zdraví konzumentů. Aditiva jsou používána jen, je-li to nezbytné a použití alergenních či  potenciálně alergenních látek je označeno na etiketě.

Obecně platí, že pěstování révy v režimu organického vinohradnictví je ve srovnání s integrovanou produkcí podstatně náročnější na úroveň vědomostí a zkušeností a podstatně náročnější na schopnost strategického uvažování. Organické vinohradnictví, pokud má jeho konečným produktem být tzv. biovíno z hroznů vypěstovaných tímto způsobem je také podstatně náročnější z hlediska organizačního.

Bioprodukce musí splňovat jednak Směrnici 2092/91 EU k Bio zemědělství a v České republice národní zákon 242/2000 Sb. a vyhlášku č. 53/2001 Sb. Dále musí biovinař přihlásit svou produkci ke kontrole některou z kontrolních organizací akreditovaných v ČR. Pokud by vinař měl v úmyslu vyvážet biovíno na některé náročné exportní trhy, jako je například Velká Británie, nebo USA, bude si navíc muset nechat svou produkci certifikovat některou z kontrolních organizací pro biozemědělství akreditovanou v cílové zemi. Toto vše se samozřejmě vyplatí a vůbec dá zvládnout jen ve vysoce funkční a finančně i organizačně silné firmě.

Sponzoři a spolupráce

Realizováno za podpory

Ecovin
Ministerstvo zemědělství
ifoam